نویسنده = جواد گوهری
تأثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی چغندرقند

دوره 21، شماره 1، مهر 1384، صفحه 14-1

10.22092/jsb.2005.1690

محمدرضا میرزایی؛ سیدمعین‌الدین رضوانی؛ جواد گوهری


برآورد دمای پایه و بررسی روند جوانهﺯنی و سبزشدن ارقام منوژرم چغندرقند در درجات مختلف حرارت

دوره 20، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 112-97

10.22092/jsb.2005.6866

علی جلیلیان؛ داریوش مظاهری؛ رضا توکل افشاری؛ حمید رحیمیان؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ جواد گوهری


مدلﺳازی رشد چغندرقند: اهداف و نیازها

دوره 20، شماره 1، شهریور 1383، صفحه 95-93

10.22092/jsb.2004.6830

سمر خیامیم؛ جواد گوهری


ارزیابی شاخص‌های کمی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های چغندرقند

دوره 19، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 51-66

10.22092/jsb.2003.7152

مستانه شریفی؛ منوچهر خردنام؛ محمود مصباح؛ جواد گوهری


تاثیر کم آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

دوره 19، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 81-93

10.22092/jsb.2003.7168

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ منوچهر ترابی؛ جواد گوهری


پیشرفت در تولید بذر مونوژرم هیبرید تجارتی

دوره 19، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 95-96

10.22092/jsb.2003.7171

جواد گوهری؛ منصور مصباح؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ فرحناز حمدی


تعیین ضریب استهلاک نوری و راندمان مصرف نور چغندرقند در شرایط مختلف تراکم و کود نیتروژن

دوره 18، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 51-66

10.22092/jsb.2002.8221

سمر خیامیم؛ داریوش مظاهری؛ محمد بنایان اول؛ جواد گوهری؛ محمدرضا جهانسوز


مناسبترین تعداد ریشه جهت اندازه‎گیری عیار قند چغندرقند

دوره 18، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 67-80

10.22092/jsb.2002.8273

جواد گوهری؛ حسین فضلی؛ قاسم توحیدلو؛ داریوش فتح اله طالقانی؛ رضا شیخ الااسلامی؛ اباذر رجبی؛ منصور مصباح؛ فرحناز حمدی؛ علی کاشانی


مطالعه ارتباط کاهش درصد قند با تولید برگهای جدید چغندرقند در مغان

دوره 16، شماره 2، آبان 1379، صفحه 13-30

10.22092/jsb.2000.113497

داریوش طالقانی؛ مجید محرم زاده؛ جواد گوهری؛ علی کاشانی؛ قاسم توحیدلو؛ محمدعلی چگینی


بررسی الگوی رشد چغندرقند در منطقه دزفول

دوره 16، شماره 1، خرداد 1379، صفحه 1-23

10.22092/jsb.2000.109833

حمید شریفی؛ مصطفی حسین پور؛ جواد گوهری


اثر متقابل کوددامی و نیتروژن بر ماده آلی خاک، کمیت و کیفیت محصول در تناوب چغندرقند و گندم

دوره 16، شماره 1، خرداد 1379، صفحه 33-47

10.22092/jsb.2000.109844

قاسم توحیدلو؛ جواد گوهری؛ الهوردی روحی؛ داریوش طالقانی؛ محمدعلی چگینی


نگرشی کلی بر نتایج مصرف مقادیر مختلف پتاسیم در زراعت چغندرقند

دوره 15، شماره 1، بهمن 1378، صفحه 84-95

10.22092/jsb.2000.109555

جواد گوهری؛ قاسم توحیدلو؛ فرحناز حمدی


تأثیر کم آبی در ابتدای دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند

دوره 14، شماره 1، اسفند 1377، صفحه 75-86

10.22092/jsb.1999.113512

جواد گوهری؛ قاسم توحیدلو؛ محمود مصباح


بررسی تغییرات فسفر قابل دسترس خاک در واحدهای آزمایشی ثابت و اثرات آن در عملکرد چغندرقند

دوره 13، شماره 1، اسفند 1376، صفحه 50-62

10.22092/jsb.1998.113566

جواد گوهری؛ ولی اله یوسف آبادی؛ سعید غالبی؛ هوشنگ سیستانی


بررسی اثر نسبت و زمان مصرف ازت پایه بر عملکرد چغندرقند

دوره 11، شماره 1، اسفند 1374، صفحه 20-29

10.22092/jsb.1996.116526

ولی اله یوسف آبادی؛ داریوش مظاهری؛ سیدابوالحسن هاشمی دزفولی؛ جواد گوهری


مقایسه اقتصادی هزینه های تولید در دو روش کشت مستقیم و نشائی در زراعت چغندرقند

دوره 11، شماره 1، اسفند 1374، صفحه 30-40

10.22092/jsb.1996.116527

جواد گوهری؛ الهوردی روحی؛ علی طلائی؛ رحیم قلی زاده


اثرات منابع مختلف کودازته و مقادیر آنها بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 10، شماره 1، 1373، صفحه 23-34

10.22092/jsb.1995.117699

جواد گوهری؛ علی جلیلیان؛ الیشیا تاتار؛ یعقوب میرسلیمانی


برآورد سطح برگ چغندرقند

دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 1-12

10.22092/jsb.1994.117691

جواد گوهری؛ الهوردی روحی


اثر طولانی کردن دوره رشد بر کمیت و کیفیت چغندرقند

دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 23-33

10.22092/jsb.1994.117693

جواد گوهری؛ الهوردی روحی؛ غلامرضا سبزه ای


نتایج بررسی امکان کشت چغندرقند در مطقه ایذه

دوره 9، شماره 1، 1372، صفحه 41-55

10.22092/jsb.1994.117695

جواد گوهری؛ حمید شریفی؛ محمدرضا اوراضی زاده