مقایسه اقتصادی هزینه های تولید در دو روش کشت مستقیم و نشائی در زراعت چغندرقند

نوع مقاله : علمی- تحقیقاتی

نویسندگان

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایران

چکیده

در این پژوهش هزینه های دو روش کشت نشائی و مستقیم بذر چغندرقند مقایسه گردید، کلیه هزینه های عملیات زراعی در یک هکتار برای هریک از دو روش و همچنین زمانهای صرف شده اندازه گیری شد. کل هزینه های زراعت چغندرقند به روش مستقیم تعادل 2312400 ریال درهکتار و کل هزینه مربوط به روش کشت نشانی معادل 2423132 ریال در هکتار بدست آمد. روش کشت نشائی معادل 110732 ریال هزینه اضافی داشته است. روش کشت نشائی در کرج معادل 61/14 تن ریشه با عیارقند 96/17 درصد برتری نشان داده است. علاوه بر این کشت نشائی در مناطق شور ساوه معادل 86/7 تن ریشه با 32/17 درصد قند و 1120 کیلو شکر خالص و در مناطق سردسیر مثل همدان 08/5 تن ریشه با 97/15 درصد قند و 620 کیلو شکر خالص اصلاه تولید داشته است. در نتیجه اضافه درآمد یک هکتار کشت نشائی در همدان 68200 ریال در ساوه برابر 1232000 ریال و در کرج 219268 ریال به قیمت پایه سال 1372 برآورد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic analysis of the two methods of paper pot and direct sowing of sugar beet crop in Iran

نویسندگان [English]

  • J. Gohari
  • A. Rouhi
  • A. Talaee
  • R. Gholizadeh
Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

In this study, the cost of sugar beet production for paper pot transplanting and direct sowing methods have been compared in the research field of Karaj. For this comparison all costs for different items during cultivation and time consuming were measured. The total cost for the cultivation of sugar beet in direct sowing was 2312400 Rials per hectare, while using the paper pot it was a little more, and about 2433132 Rials per hectare(Table 13). Therefore, in paper pot method and extra cost of about 110732 Rials per hectare, but also 1.61 ton/h more roots with 17.05% sugar content was recorded. We got the same result from the experiments held in cold regions (Hamedan) and saline soils (Saveh). Using paper pot in saline soils of saveh, an average of 7.86 t.h roots with 17.32% sugar content and 1120kg/h white sugar, and in Hamedan  5.08 t/h roots with 15.97% sugar content and 620 k/h white sugar more than direct sowing cultivation were obtained. Consequently, with the base prices of 1993, extra income per hectare of sugar beet in Hamedan, Saveh and Karaj were 68200 Rials, 123000 Rials, and 219268 Rials, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Direct sowing
  • Economic
  • Paper pot
  • sugar beet