داوران

نام نام خانوادگی رشته تخصصی وابستگی سازمانی publons
Entessar AL JBawi فیزیولوژی گیاهی Sugar beet Department-General Commission foe Scientific Agricultural Research (GCSAR), Damascus-Syria  
مهدی Bahrami آبیاری دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فسا  
پیام آبروان آفت و بیماری گیاهی استادیار سازمان حفظ نباتات، گرگان، گلستان، ایران.  
فائزه السادات ابطحی آفت و بیماری گیاهی دانشیار گروه گیاهان دارویی و معطر، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک، اراک، ایران 33373151
کمال احمدی   استادیار دانشگاه شهید باهنر. کرمان، ایران.  
مسعود احمدی اصلاح نباتات دانشیار بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 1285252
رحیم احمدوند آفت و بیماری گیاهی استادیار موسسه تحقیقات نهال و بذر، کرج، ایران.  
سمیرا اخوان خاکشناسی؛ آبیاری استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان- ایران  
شهرام آرمیده آفت و بیماری گیاهی استادیار دانشگاه ارومیه. ارومیه، ایران.  
بهزاد آزادگان آبیاری دانشیار گروه مهندسی آب پردیش کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران.  
هرمز اسدی اقتصاد کشاورزی استادیار تحقیقات اقتصاد کشاورزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر  
علی اسکندری   استادیار دانشگاه زنجان. زنجان، ایران.  
محسن آقایی زاده اصلاح نباتات استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران  
مهدی اکبری آبیاری دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج، ایران.  
بابک بابائی شیمی استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.  
جواد باغانی آبیاری عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی  
منصوره باکویی آفت و بیماری گیاهی دانشجوی  دکتری سابق دانشگاه  تربیت مدرس تهران  
محسن بذرافشان زراعت استادیار بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.  
حسین بهرامی اقتصاد کشاورزی کارشناس سنجش آموزش و پرورش ناحیه 1 شهر ری  
جواد بهمنش آبیاری دانشیار دانشگاه ارومیه. ارومیه، ایران.  
رضا پوررحیم آفت و بیماری گیاهی استادیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی. تهران، ایران.  
اورنگ تاکی مکانیزاسیون دانشیار بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان. اصفهان، ایران.  
بنیامین ترابی   دانشیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه زراعت، گرگان، ایران.  
محمود تورچی   استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز  
افشین توکلی زراعت دانشیار تکنولوژی بذر دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.  
مراد جعفری اصلاح نباتات استادیار دانشگاه ارومیه. ارومیه، ایران.  
علی جلیلیان زراعت دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.  
ارژنگ جوادی مکانیزاسیون دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج، ایران.  
محمد جوان نیکخواه آفت و بیماری گیاهی استاد دانشگاه تهران. کرج، ایران.  
محمد علی جواهری زراعت استادیار بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان. کرمان ایران.  
مهدی جوزی آبیاری دانشجوی دکتری سابق گروه آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان-ایران  
رجب چوگان اصلاح نباتات استاد مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران. Z-4583-2019
محسن حاجی زین العابدینی اصلاح نباتات استاد دانشگاه شهید بهشتی  
داوود حبیبی   دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران  
احمد حیدری آفت و بیماری گیاهی دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران.  
رامین حیدری   دانشیار دانشگاه تهران. کرج ایران.  
حسین حیدری شریف آباد   استاد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر، کرج، ایران.  
پیمان حسیبی آفت و بیماری گیاهی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه چمران، اهواز، ایران.  
مصطفی حسین پور زراعت استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.  
عباس حسینی نژاد آفت و بیماری گیاهی استادیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی. تهران، ایران.  
محمدسعید حسنوندی زراعت استادیار بخش تحقیقات چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد- دزفول، ایران  
عبدالعزیز حقیقی آفت و بیماری گیاهی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گرگان، گنبد، ایران.  
فرحناز حمدی شیمی  محقق مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران 3255087
آیدین حمیدی زراعت دانشیار مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال  
کاوه خاکسار زراعت محقق موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال  
سمر خیامیم زراعت استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران 1693888
عبدالمجید خورشید اصلاح نباتات استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.  
اکبر دیزجی آفت و بیماری گیاهی دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران.  
حسین دهقانی آبیاری استاد موسسه تحقیقات فنی و کشاورزی. کرج، ایران.  
فرهاد دهقانی زراعت عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات شوری  
رضا دیهیم فرد زراعت استادیار علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی(کشاورزی اکولوژیک)  
مهدی راستگو آفت و بیماری گیاهی استاد گروه آگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.  
افراسیاب راهنما فیزیولوژی گیاهی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران 2453314
اباذر رجبی   دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران. 1501442
ایرج رحمانی اقتصاد کشاورزی استاد دانشگاه از سال 1365/ مشاور مدیریت کسب و کار و سرمایه گذاری/ آنالیز، تحلیل و تفسیر مباحث مالی، اقتصادی و آماری  
جواد رضایی زراعت استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.  
ولی اله رضایی آفت و بیماری گیاهی دانشیار سازمان حفظ نباتات صنعتی. تهران، ایران.  
محمدرضا رضاپناه   دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور. تهران، ایران.  
حامد رفیعی اقتصاد کشاورزی  استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران. کرج، ایران.  
محسن رفعتی اقتصاد کشاورزی مربی پژوهشی-  موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی  
ابراهیم زارع   استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.  
قاسم زارعی آبیاری دانشیار بخش تحقیقات مهندسی گلخانه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج، ایران.  
حمید زارع ابیانه آبیاری دانشیار مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا همدان  
عباسعلی زالی اصلاح نباتات استاد دانشگاه تهران. کرج، ایران.  
احسان اله زیدعلی   استادیار دانشگاه ایلام. ایلام، ایران.  
هادی سالک معراجی فیزیولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.  
نیازعلی سپهوند اصلاح نباتات استادیار موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر. کرج، ایران.  
وحید سرابی سرابی   استادیار دانشگاه شهید مدنی. تبریز، ایران.  
علی سروش زاده زراعت دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس  
محسن سعیدی اقتصاد کشاورزی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی. کرمانشاه، ایران.  
الیاس سلطانی زراعت استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران. ورامین، ایران.  
جمشید سلطانی آفت و بیماری گیاهی؛ اصلاح نباتات استادیار بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران.  
مهیار شیخ الاسلامی آل آقا آفت و بیماری گیاهی استادیار پژوهشی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران.  
عزیز شیخی گرجان آفت و بیماری گیاهی دانشیار بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور تهران  
امیرحسین شیرانی راد فیزیولوژی گیاهی استاد موسسه تحقیقات نهال و بذر  
حمید شریفی زراعت استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران.  
فرزاد شریف زاده زراعت دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران.  
احمد شریفی مالواجردی مکانیزاسیون دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج، ایران.  
پرویز شیشه بر آفت و بیماری گیاهی عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز  
مریم شهبازی اصلاح نباتات استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی. کرج، ایران.  
نوح شهرآئین آفت و بیماری گیاهی دانشیار موسسه تحقیقات گیاهی پزشکی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.  
سیدیعقوب صادقیان مطهر اصلاح نباتات استاد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر. کرج، ایران.  
سعید صادق‌زاده‌ حمایتی زراعت دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران  
ایرج صالح اقتصاد کشاورزی دانشیار پردیس دانشگده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران  
جلال صبا   استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان  
محمدرضا صفرنژاد اصلاح نباتات استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی. تهران، ایران.  
بتول صمدانی   استادیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی. تهران، ایران.  
عبدالحسین ضیائیان خاکشناسی دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز، ایران.  
علی اصغر طالبی   دانشیار دانشگاه تربیت مدرس. تهران، ایران. 1860023
داریوش طالقانی زراعت دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران 68135
بابک ظهیری   استادیار دانشگاه بوعلی. همدان، ایران.  
زهرا عباسی اصلاح نباتات استادیار بخش تحقیقات سبزی و صیفی موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر  
سعید عباسی   دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی  
محمد عبداللهیان نوقابی زراعت دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران  
حیدر عزیزی اصلاح نباتات استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان؜غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران. L-9282-2017
حمیدرضا عیسوند فیزیولوژی گیاهی؛ زراعت استاد تکنولوژی بذر دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.  
حسن علیپور اقتصاد کشاورزی استاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. تهران، ایران.  
ندا علیزاده اقتصاد کشاورزی استادیار سازمان تحقیقات کشاورزی- اقتصاد کشاورزی  
ایرج علیمرادی اصلاح نباتات استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند  
اکبر علی وردی آفت و بیماری گیاهی استادیار دانشکده کشاورزی- دانشگاه بوعلی. همدان، ایران.  
امید عینی   استادیار دانشگاه زنجان. زنجان، ایران.  
محمدرضا غفاری   استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی. کرج، ایران.  
شیرین فرزادفر   دانشیار بخش تحقیقات ویروس‌های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران  
پرویز فصاحت اصلاح نباتات استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران  
علیرضا قائمی زراعت استادیار بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز  تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران.  
اکبر کارگر بیده   استاد دانشگاه شیراز. شیراز، ایران.  
مژده کاکوئی نژاد آفت و بیماری گیاهی استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.  
جواد کریمی   استاد دانشگاه فردوسی. مشهد، ایران.  
فردین کولائیان   مربی پژوهشی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی  
داود کولیوند آفت و بیماری گیاهی دانشیار گروه گیاهپزشکی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.  
امید گیلانپور اقتصاد کشاورزی دانشیار موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی. تهران، ایران.  
غلامرضا گل محمدی آفت و بیماری گیاهی دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی. تهران، ایران.  
جواد گوهری آبیاری سردبیر/دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران  
بختیار لله گانی فیزیولوژی گیاهی؛ زراعت استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران  
صمد مبصر زراعت مربی پژوهشی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر. کرج، ایران.  
حسن مجتهدی   دانشگاه ایالتی واشنگتن، پولمن، آمریکا  
اسلام مجیدی فیزیولوژی گیاهی استاد پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کشور، کرج، ایران.  
سعید محرمی پور   دانشیار دانشگاه تربیت مدرس. تهران، ایران.  
جعفر محقق نیشابوری آفت و بیماری گیاهی استاد موسسه تحقیقات گیاهپزشکی. تهران، ایران.  
حمید محمدی اقتصاد کشاورزی استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.  
رحیم محمدیان زراعت دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران  
سیدباقر محمودی آفت و بیماری گیاهی دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران  
حسن مختارپور زراعت استادیار مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بخش تحقیقات زراعی و باقی  
حمید مدنی زراعت دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران.  
فؤاد مرادی اصلاح نباتات دانشیار پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی. کرج، ایران.  
محمدرضا مرادی تلاوت زراعت دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه  علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران.  
سیدالیاس مرتضوی اصلاح نباتات استادیار، مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، ایران.  
اصغر میرزایی اصلاح نباتات دانشیار دانشگاه بوعلی. همدان، ایران.  
محمدرضا میرزایی زراعت استادیار موسسه تحقیقات چغندرقند. کرج، ایران.  
امیر میرزادی گوهری آفت و بیماری گیاهی استادیار دانشگاه تهران. کرج، ایران.  
مهناز میرزائی اقتصاد کشاورزی فارغ التحصیل دکتری علوم علفهای هرز دانشگاه فردوسی مشهد  
رسول مرزبان آفت و بیماری گیاهی دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی. تهران، ایران.  
محمدرضا مستوفی مکانیزاسیون دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج، ایران.  
محمود مصباح اصلاح نباتات استاد موسسه تحقیقات چغندرقند. کرج، ایران.  
هادی مصلی نژاد آفت و بیماری گیاهی استادیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی. تهران، ایران.  
حمید مظفری زراعت دانشیار گروه زراعت، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  
پیام معاونی زراعت استادیار دانشگاه آزاد واحد قدس  
ندا مفتون آزاد   دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز، ایران.  
فریبا میقانی آفت و بیماری گیاهی دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی. تهران، ایران.  
محمد مقدم واحد اصلاح نباتات استاد دانشکه کشاورزی دانشگاه تبریز  
اعظم میکانی   استاد دانشگاه تربیت مدرس. تهران، ایران.  
سیدحسن ملکشی   مربی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی- کنترل بیولوزیک. تهران، ایران.  
مهدی مین باشی آفت و بیماری گیاهی دانشیار موسسه تحقیقات گیاه پزشکی. تهران، ایران.  
حامد منصوری    استادیار بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران.  
مسعود نادرپور زراعت استاد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر. کرج، ایران.  
حسین نجفی  آفت و بیماری گیاهی دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی  
عادل نعمتی اقتصاد کشاورزی مربی lمرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه  
علیرضا نیکویی اقتصاد کشاورزی استادیار سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.  
پیمان نوروزی اصلاح نباتات دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران  
شهرام نوروززاده   عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی. مشهد، ایران.  
حمید نوشاد خاکشناسی استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران  
ولی اله یوسف آبادی زراعت استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران  
محمد یونسی الموتی مکانیزاسیون دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، کرج، ایران.