داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Entessar AL JBawi فیزیولوژی گیاهی Sugar beet Department-General Commission foe Scientific Agricultural Research (GCSAR), Damascus-Syria
مهدی Bahrami آبیاری گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فسا
پیام آبروان آفت و بیماری گیاهی استادیار سازمان حفظ نباتات، گرگان، گلستان، ایران.
فائزه السادات ابطحی آفت و بیماری گیاهی گروه گیاهان دارویی و معطر، دانشکده کشاورزی و محیط زیست، دانشگاه اراک، اراک، ایران ، کدپستی: 8349-8-38156.
مسعود احمدی اصلاح نباتات دانشیار بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
رحیم احمدوند آفت و بیماری گیاهی استادیار موسسه تحقیقات نهال و بذر، کرج، ایران.
سمیرا اخوان آبیاری، خاکشناسی استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان- ایران
شهرام آرمیده آفت و بیماری گیاهی عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
هرمز اسدی اقتصاد کشاورزی استادیار پژوهشی پایه 24 تحقیقات اقتصاد کشاورزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محسن آقایی زاده اصلاح نباتات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند- رئیس بخش تحقیقات به نژادی
مهدی اکبری آبیاری موسسه فنی و مهندسی
محمدرضا اوراضی زاده اصلاح نباتات مربی پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
بابک بابائی شیمی استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
جواد باغانی آبیاری عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی
منصوره باکویی آفت و بیماری گیاهی دانشجوی دکتری سابق دانشگاه تربیت مدرس تهران
محسن بذرافشان زراعت عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
حسین بهرامی اقتصاد کشاورزی کارشناس سنجش آموزش و پرورش ناحیه 1 شهر ری
جواد بهمنش آبیاری دانشگاه ارومیه
اورنگ تاکی مکانیزاسیون بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محمد ترابی عضو هیأت علمی مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
افشین توکلی زراعت دانشگاه زنجان
علی جلیلیان زراعت دانشیار پژوهشی بخش تحقیقات چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
ارژنگ جوادی دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. کرج، ایران.
محمد جوان نیکخواه آفت و بیماری گیاهی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
محمد علی جواهری زراعت عضو هیئت علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج،
مهدی جوزی آبیاری دانشجوی دکتری گروه آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی‌سینا همدان-ایران
رجب چوگان اصلاح نباتات مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
محسن حاجی زین العابدینی اصلاح نباتات استاد دانشگاه شهید بهشتی
داوود حبیبی دانشیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران
رامین حیدری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
نادر حیدری آبیاری عضو هیئت علمی/ موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
حسین حیدری شریف آباد استاد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی نهال و بذر، کرج، ایران.
پیمان حسیبی عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه چمران
مصطفی حسین پور زراعت استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
عباس حسینی نژاد پژوهشگر موسسه تحقیقات گیاه پزشکی
وحید حسینی نوه آفت و بیماری گیاهی Department of Plant Protection Faculty of Agriculture College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
محمدسعید حسنوندی زراعت استادیار بخش تحقیقات چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد- دزفول، ایران
عبدالعزیز حقیقی آفت و بیماری گیاهی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گرگان، گنبد، ایران.
فرحناز حمدی شیمی مدیر اجرایی و داخلی نشریه و محقق مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
آیدین حمیدی زراعت عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
کاوه خاکسار زراعت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
سمر خیامیم زراعت استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
عبدالمجید خورشید اصلاح نباتات استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان؜غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.
اکبر دیزجی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
حسین دهقانی آبیاری عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و کشاورزی
فرهاد دهقانی زراعت عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات شوری
رضا دیهیم فرد زراعت عضو هیئت علمی علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی(کشاورزی اکولوژیک)
مهدی راستگو آفت و بیماری گیاهی استاد گروه آگروتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.
افراسیاب راهنما فیزیولوژی گیاهی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
اباذر رجبی دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
ایرج رحمانی اقتصاد کشاورزی استاد دانشگاه از سال 1365/ مشاور مدیریت کسب و کار و سرمایه گذاری/ آنالیز، تحلیل و تفسیر مباحث مالی، اقتصادی و آماری
جواد رضایی زراعت عضو هیات علمی بخش تحقیقات چغندرقند خراسان
ولی اله رضایی آفت و بیماری گیاهی عضو هیئت علمی سازمان نباتات
محمدرضا رضاپناه عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
حامد رفیعی اقتصاد کشاورزی - استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران. کرج، ایران.
محسن رفعتی اقتصاد کشاورزی مربی پژوهشی- موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی
ابراهیم زارع عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات فارس
قاسم زارعی آبیاری ریئس بخش تحقیقات مهندسی گلخانه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
حمید زارع ابیانه آبیاری دانشیار مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا همدان
عباسعلی زالی اصلاح نباتات عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
احسان اله زیدعلی دانشگاه ایلام
هادی سالک معراجی فیزیولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
نیازعلی سپهوند اصلاح نباتات عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
وحید سرابی سرابی دانشگاه شهید مدنی تبریز
محسن سعیدی اقتصاد کشاورزی عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
الیاس سلطانی زراعت استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران. ورامین، ایران.
جمشید سلطانی اصلاح نباتات، آفت و بیماری گیاهی استادیار بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
شاهین شاهسونی عضو هیات علمی
مهیار شیخ الاسلامی آل آقا آفت و بیماری گیاهی استادیار پژوهشی بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،
عزیز شیخی گرجان آفت و بیماری گیاهی دانشیار بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور تهران
حمید شریفی زراعت عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات دزفول
احمد شریفی مالواجردی مکانیزاسیون عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
پرویز شیشه بر هیئت علمی دانشگاه اهواز
مریم شهبازی اصلاح نباتات عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
ابراهیم شوکوهی مدرس
سیدیعقوب صادقیان مطهر اصلاح نباتات عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر
سعید صادق‌زاده‌حمایتی زراعت دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
ایرج صالح اقتصاد کشاورزی دانشیار پردیس دانشگده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران
جلال صبا استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
محمدرضا صفرنژاد اصلاح نباتات عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
بتول صمدانی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی
عبدالحسین ضیائیان خاکشناسی دانشیار بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز، ایران.
داریوش طالقانی زراعت دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
زهرا عباسی اصلاح نباتات استادیار بخش تحقیقات سبزی و صیفی موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
سعید عباسی دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
محمد عبداللهیان نوقابی زراعت دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
حیدر عزیزی اصلاح نباتات استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان؜غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران.
حسن علیپور اقتصاد کشاورزی عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات
ندا علیزاده اقتصاد کشاورزی عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی- اقتصاد کشاورزی
اکبر علی وردی آفت و بیماری گیاهی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی- دانشگاه بوعلی همدان
امید عینی عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
محمدرضا غفاری عضو هیئت علمی پژوهشگده بیوتکنولوژی کشاورزی
شیرین فرزادفر دانشیار بخش تحقیقات ویروس‌های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
پرویز فصاحت اصلاح نباتات استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
علیرضا قائمی زراعت استادیار بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران.
اکبر کارگر بیده عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
مهدی کاکایی خاکشناسی عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
مژده کاکوئی نژاد آفت و بیماری گیاهی استادیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
جواد کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
داود کولیوند آفت و بیماری گیاهی گروه گیاهپزشکی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
امید گیلانپور اقتصاد کشاورزی دانشیار موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
غلامرضا گل محمدی آفت و بیماری گیاهی دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
جواد گوهری آبیاری سردبیر/دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
بختیار لله گانی زراعت، فیزیولوژی گیاهی استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
صمد مبصر زراعت عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر
اسلام مجیدی فیزیولوژی گیاهی استاد پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کشور، کرج، ایران.
جعفر محقق نیشابوری آفت و بیماری گیاهی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
حمید محمدی اقتصاد کشاورزی استادیار اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.
رحیم محمدیان زراعت دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
سیدباقر محمودی آفت و بیماری گیاهی دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
حسن مختارپور زراعت استادیار مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بخش تحقیقات زراعی و باقی
حمید مدنی زراعت دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران.
فؤاد مرادی اصلاح نباتات عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
محمدرضا مرادی تلاوت زراعت دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران.
سیدالیاس مرتضوی اصلاح نباتات استادیار، مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، ایران.
محمدرضا میرزایی زراعت عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند
امیر میرزادی گوهری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهناز میرزائی اقتصاد کشاورزی فارغ التحصیل دکتری علوم علفهای هرز دانشگاه فردوسی مشهد
رسول مرزبان آفت و بیماری گیاهی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
محمدرضا مستوفی مکانیزاسیون عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
محمود مصباح اصلاح نباتات عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی
پیام معاونی زراعت استادیار
ندا مفتون آزاد دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز، ایران.
فریبا میقانی آفت و بیماری گیاهی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی- علفهای هرز
محمد مقدم واحد اصلاح نباتات استاد دانشکه کشاورزی دانشگاه تبریز
حامد منصوری بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران.
محمد مهرآبادی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
مسعود نادرپور زراعت عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی
حسین نجفی آفت و بیماری گیاهی، فیزیولوژی گیاهی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
عادل نعمتی اقتصاد کشاورزی محقق lمرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
علیرضا نیکویی اقتصاد کشاورزی استادیار سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
پیمان نوروزی اصلاح نباتات دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
شهرام نوروززاده عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
حمید نوشاد خاکشناسی استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
مجید هاشمی آفت و بیماری گیاهی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات نهال و بذر
ولی اله یوسف آبادی زراعت استادیار پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
محمد یونسی الموتی مکانیزاسیون دانشیار مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره)، کرج، ایران.