درجۀ علمی– پژوهشی این نشریه بر اساس مجوز با شماره 223/2910/3 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مجوز شماره 256347/97وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد تایید قرار گرفته است.

با کمال مسرت به اطلاع می رساند که "نشریه چغندرقند" در سال 1396 کسب ضریب تاثیر  0.197، با کیفیت Q2 در ارزیابی سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC) و در رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر اساس امتیازات داوری در سال 1396 نشریه علمی- پژوهشی چغندرقند با کسب 85(A) امتیاز، جزء مقام های برتر این رشته بوده است.

شماره جاری: دوره 35، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 0-0 

کامل علمی - پژوهشی

1. بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر پوسیدگی‌های ریشه ناشی از R. solani و F. oxysporum

سمیه مشاری؛ رقیه همتی؛ سیدباقر محمودی؛ عادل پدرام


2. بررسی تحمل به شوری جمعیتهای اصلاحی و هیبریدهای چغندرقند در محیط گلخانه و مزرعه

عبدالمجید خورشید؛ اباذر رجبی؛ ایرج برنوسی؛ امیر فیاض مقدم؛ محمدرضا ملک زاده


4. تاثیر کشت نشائی، تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد و کارائی مصرف آب چغندرقند پاییزه

سید علی اشرف عبداللهی؛ علی حاتمی؛ ولی اله یوسف آبادی؛ علی اشرف مهرابی


6. برآورد تابع تقاضای واردات شکر ایران (رهیافت ARDL)

پریچهر نجفی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ یدالله بستان؛ احمد فتاحی اردکانی


ابر واژگان