اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

داریوش طالقانی

فیزیولوژی گیاهی رییس موسسه/دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

d.taleghaniareeo.ac.ir
02632756326
0000-0001-7632-1538

h-index: 7  

سردبیر

رحیم محمدیان

استاد مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

r_mohammadianhotmail.com
02632756326
0000-0002-8965-6350

دبیر اجرایی

فرحناز حمدی

شیمی آلی دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

fhamdi48yahoo.com
02632756326

اعضای هیات تحریریه

رجب چوگان

اصلاح نباتات استاد، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

r_choukanyahoo.com

اباذر رجبی

اصلاح نباتات و زراعت دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

abazar.rajabiyahoo.com

عباسعلی زالی

ژنتیک استاد، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، کرج

zaliut.ac.ir

سید یعقوب صادقیان مطهر

اصلاح نباتات استاد، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج

sysadeghianyahoo.com

داریوش طالقانی

فیزیولوژی گیاهی دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

d.taleghaniareeo.ac.ir
02632702611
0000-0001-7632-1538

h-index: 7  

جـواد گوهری

آبیاری دانشیار، مؤسسه تحقیقات چغندرقند، کرج

j_goharyahoo.com

سیدباقر محمودی

بیماری شناسی گیاهی دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

bagher_myahoo.com
02632756326
0000-0002-0005-2666

محمود مصباح

اصلاح نباتات استاد، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج

mesbahmyahoo.com

محمد مقدم واحد

بیومتری استاد، دانشگاه تبریز، تبریز

moghaddamvyahoo.com

ایرج صالح

اقتصاد کشاورزی دانشیار، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، کرج

irajsalehyahoo.com