تغییر آدرس ایمیل آکادمیک

اطلاعیه تغییر آدرس ایمیل آکادمیک: به اطلاع می رساند که ایمیل آکادمیک نشریه از publish@sbsi.ir به jsb.sbsi@areeo.ac.ir  تغییر یافته است.