اهداف و چشم انداز

موضوع مجله، چاپ و انتشار دست‌آوردهای تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف محصول چغندر و گیاهان قندی شامل بررسیهای به‌نژادی، به‌زراعی، تکنولوژی چغندرقند، سیتولوژی، بیوتکنولوژی، تکنولوژی بذر، جنبه های اقتصادی، مدیریت، صنعت قند چغندری و سایر زمینه‌های تخصصی مرتبط به این محصول است که با هدف ارتقاء دانش فنی متخصصین، محققین، کارشناسان، دانشگاهیان، مروجین، مدیران بخشهای کشاورزی واحدهای تولیدی و صنعتی و انتقال آخرین یافته‌های تحقیقاتی به عرصه تولید به شرح زیر فعالیت می کند:

1- انتشار مقاله‌های علمی-پژوهشی و مقاله های تحلیلی حاصل از تحقیقات

2- شناخت و معرفی اندیشه ها، نوآوریها، اختراعات و خلاقیت های علمی در سطح ملی و بین‌المللی

3- ایجاد زمینه ارتقای سطح دانش و پژوهش

4- ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی و دیگر واحدهای ذیربط

5-  انتقال و تبادل نتایج یافته‌ها، تجربیات و دستاوردهای تازه علمی

6- انتشار مقالات مروری در زمینه های تحقیقاتی و ایجاد بستری برای تحقیقات جدید