فرایند پذیرش مقالات

- پذیرش مقاله

- سردبیر پس از دریافت مقاله جهت جلوگیری از طولانی شدن پروسه بررسی بلافاصله برای تعیین ارزش انتشاراتی (داوری مقدماتی) به یکی از اعضاء هیأت تحریریه ارسال و چنانکه مقاله در این مرحله مورد پذیرش قرار نگیرد بررسی آن متوقف می‌گردد. در صورت مثبت بودن نظر هیأت تحریریه (داور مقدماتی) مبنی بر دارا بودن ارزش انتشاراتی، مراحل بعدی شروع می‌شود.

- مدت زمان داوری اولیه (مقدماتی) دو هفته خواهد بود.

-کلیه مکاتبات با مؤلف مسئول مقاله خواهد بود.

-مقالاتی مورد داوری قرار می گیرد که نگارنده مسئول آن از طریق مؤلف در هنگام ارائه مقاله تعیین شده باشد.

- هیأت تحریریه در رد و یا قبول مقاله و اعمال هرگونه اصلاحات مجاز است.

- پذیرش گزارش کوتاه، علمی اخبارا علمی، اخبار سمینارها، کنفرانسها، سمپوزیونها و نیز تبلیغات مربوط به معرفی رقم با معرفی سردبیر و قبول مدیر مسئول امکان پذیر است

- مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله به عهده نگارنده مسئول است.

- چگونگی بررسی مقالات

پس از اخذ نظر داور مقدماتی هیأت تحریریه به ترتیب ذیل عمل می‌ نماید:

- در صورت عدم پذیرش مقاله، اصل مقاله طی نامه کتبی به نگارنده مسئول عودت داده می‌شود.

- در صورت پذیرش مشروط، مقاله برای اعمال نظرات اصلاحی داور اولیه به نگارنده مسئول ارسال می‌شود.

- در صورت نظر مساعد و عدم نیاز به تغییرات اساسی، موارد ذیل انجام می شود:

1- اخذ تعهد از نویسنده مسئول مبنی بر عدم ارسال مقاله به مجلات دیگر

2- اخذ امضاء از کلیه نویسندگان یعنی اطلاع مؤلفین از موضوع مقاله که توسط نویسنده مسئول انجام و به دفتر مجله ارسال می شود.

پس از این دو مرحله مقاله در اولین جلسه هیأت تحریریه مطرح و سه نفر داور از بین اعضاء یا داوران خارج از هیأت تحریریه باتوجه به تخصص، مورد نیاز مقاله تعیین و مقاله برای داوری به آنان ارسال می شود (مدت زمان داوری دو هفته خواهد بود).

در جلسات هیأت تحریریه برای داوری هر مقاله یک رزرو بعنوان ذخیره تعیین می شود که در صورت تأخیر از طرف یکی از داوران، بلافاصله مقاله به نفر بعد ارسال می شود.

-نتایج داوری مجدداً در هیأت تحریریه مطرح و در صورت نظر مساعد دو سوم داوران و تأیید هیأت تحریریه مقاله برای اعمال موارد اصلاحی و نظرات داوران به مؤلف (نگارنده مسئول) عودت داده می شود.

حداکثر زمان انجام اصلاحات و عودت به هیأت تحریریه یک ماه خواهد بود.

- پس از اعمال اصلاحات مطرح شده در نظرات داوران توسط نویسنده مسئول و دریافت آن توسط مدیرداخلی، مقاله در اولین جلسه هیأت تحریریه مطرح و داور نهائی تعیین و مقاله اصلاح شده برای داوری نهائی به همراه کلیه اظهارنظرها (داور نهائی یکی از سه داور قبلی مقاله خواهد بود) جهت مطابقت اعمال نظرات داوران ارسال می‌شود.

- در صورت تأیید مقاله از طرف داور نهائی، مقاله برای چاپ آماده می شود (مدت زمان اعلام نظر داور نهائی حداکثر سه هفته خواهد بود).

تبصره: چنانکه به تشخیص داور نهائی اصلاحات لازم انجام نشده باشد، برای آخرین بار مقاله برای اعمال اصلاحات به مؤلف عودت داده می‌شود و پس از اعمال اصلاحات، بار دیگر به داور نهائی ارسال و در صورت عدم تأیید، مقاله از دور بررسی خارج و به مؤلف عودت داده می شود.

- ارسال مقاله(ها) به داوران و ارائه نتایج داوری به مؤلف با حذف اسامی نگارنده و داوران صورت خواهد گرفت.

- زمان شروع و ادامه بررسی مقالات به ترتیب تاریخ دریافت مقاله از طرف هیأت تحریریه خواهد بود.

-  مقاله(ها) پس از تأیید از طرف داور نهائی و هیأت تحریریه به ترتیب تاریخ آماده شدن، در نوبت چاپ قرار می گیرد.

- مقاله(ها) پس از تأیید داوری نهائی و تأیید هیأت تحریریه و ردیف کردن آنها در یک شماره جهت ویراستاری ادبی و آماده سازی برای چاپ توسط سردبیر بازبینی مجدد خواهد شد.

- مقاله های غیرفرمت مجله، بدون نگارنده مسئول، بدون اطلاع کلیه مؤلفین، بدون تعهدنامه نگارنده مسئول پذیرفته نخواهد شد.

- ارائه تأییدیه چاپ مقاله برای مؤلفین پس از تأیید هیأت تحریریه و با توجه به نظرات اکثر داوران امکان پذیر است.

- در هر مرحله در صورت رد مقاله، نطریه داوران به مولف ارسال نخواهد شد.