درباره نشریه

مجله به صورت دو فصل نامه (دو شماره در سال) منتشر می‌شود.

مجله چغندرقند، مجله علمی – پژوهشی است که مقررات حاکم برآن ضوابط کمیسیون می‌باشد. مجله بصورت تشکیلاتی به مؤسسه مرتبط است که زیرمجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می باشد.