اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه چغندرقند تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است. منشور اخلاقی نشریه چغندرقند بر مبنای رهنمودهای ارائه شده توسط این کمیته تدوین شده است.

وظایف نشریه         

سردبیر نشریه مسئول اتخاذ تصمیم جهت پذیرش یا رد مقالات ارسالی می باشد. قوانین حق تکثیر و اقتباس از سایر آثار ادبی می بایست توسط نشریه رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ باشد.. قضاوت در مورد مقالات صرفاً از لحاظ شایستگی علمی بوده و بدون طرفداری یا کینه توزی شخصی یا در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، مذهب و مسائل قومی، نژادی و سیاسی است. اطلاعات مربوط به مقاله در مراحل داوری و ارزیابی برای کسی غیر از داوران، نویسندگان و ویراستاران افشا نمی گردد.

وظایف داوران

داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، باید رعایت انصاف کنند و داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، و داوران از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کنند. هرگاه داوری احساس کند که واجد شرایط کافی برای بررسی مقاله نیست یا وقت کافی برای قضاوت منصفانه ای از اثر ارائه شده ندارد، باید بی وقفه مقاله را به دفتر مجله  بازگرداند.کلیه اطلاعات موجود در مقاله که برای بررسی به داوران ارسال شده است تا قبل از انتشار محرمانه تلقی می گردد  و نباید در پژوهش ها و یا انتشارات داور مورد استفاده قرار گیرند. داوران می باید بررسی و تائید کنند که کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است با ارجاع دهی کامل در فهرست منابع  است. داوران باید از تضاد منافع و یا عواقب مترتب بر آن بپرهیزند. داوران موظف هستند در صورت اطلاع، هرگونه تشابه جدی بین مقاله تحت بررسی با هر گونه مقاله منتشر شده یا در دست انتشار در هر مجله دیگر، موضوع  را به آگاهی سردبیر برسانند.

وظایف نویسندگان

نویسنده مسئول مکاتبه، مسئول نهایی محتوای کل مقاله ارسالی می باشد. نویسندگان متعهد هستند یافته های خود را به طور کامل گزارش کنند و در ارائه یافته ها و تفسیر آن ها دقت ویژه داشته باشند. مقاله باید حاوی جزئیات و منابع کافی باشد. نویسنده مسئول مکاتبه مقاله باید از این که تمامی مطالب ذکر شده حاصل پژوهش وی و همکاران ایشان که اسامی آنها مندرج در مقاله است، اطمینان حاصل نماید. مقاله باید کاری جدید و اصیل باشد و نباید حاوی سرقت علمی یا داده های ساختگی بوده، لذا نویسنده نمی تواند مقاله ای را که کل یا بخشی از آن در نشریه دیگری تحت بررسی است و یا قبلاَ به نشریه دیگری ارسال شده به نشریه ارسال نماید. نویسندگان باید به افراد و یا تشکیلاتی که در شکل گیری پژوهش آن مؤثر بوده اند اشاره نموده و قدردانی نمایند. نویسندگان مقاله در مقابل نتایج پاسخگو باشند، لذا نویسنده مسئول مکاتبه باید یک نسخه یا پیش نویس مقاله را به همه نویسندگان مشترک و همکار ارسال و رضایت آن ها را جهت ارسال مقاله به نشریه و انتشار آن کسب کند. نویسندگان موظفند هر گونه تضاد منافعی را که بر نتیجه پژوهش آن و یا تفسیر یافته ها تأثیرگذار بوده است، مطرح نمایند و منابع مالی حامی پژوهش خود را ذکر کنند. اگر نویسنده ای متوجه اشتباه یا بی دقتی مهمی در اثر خود شود، موظف است مراتب را به سرعت به سردبیر نشریه اطلاع داده و در فرآیند بازبینی و اصلاح مقاله همکاری نماید.