اصول اخلاقی انتشار مقاله

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. مسئولیت نظرات ارائه شده در هر مقاله با نگارنده(گان) آن میﺑاشد. مقـالات پـس از پذیرش تـوسط هیأت تحریریه نشریه با رعایـت نـوبت و به ترتیب آماده شدن به چاپ می ‎رسد. همچنین هیئت تحریریه در پذیرش مقاله، اصلاح و ویرایش آن کاملاً آزاد است.