راهنمای تهیه مقاله

فارسی(Persian):

این نشریه مقالاتی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از تحقیقات چغندرقند در زمینه‌های مختلف که به فارسی یا انگلیسی نوشته شده و جهت چاپ به سایر مجلات ارسال نشده باشد، میﭘذیرد. ضمناً مقالات مروری با ارزش در رشته‎های مرتبط با تحقیقات چغندرقند نیز پذیرفته می‎شود.

هیئت تحریریه نشریه چغندرقند، رعایت دقیق دستورالعمل زیر را به عنوان یکی از شرایط اصلی پذیرش مقاله تلقی نموده و مقالاتی را که در این چارچوب تنظیم شده باشد می‎پذیرد.

 1-    روش نگارش

کلــیه قسمتﻫای مقاله باید در اندازه کاغذ A4 و با فاصله سطرهای یک سانتیﻣتر و حاشیه سه سانتیﻣتر از هر طرف و با قلم میترا 13، تایپ شده باشد. تا آن جا که ممکن است از به‌کار بردن کلمات نامأنوس خارجی در متن مقاله خودداری شود. نام نگارندگان خارجی و هم‌چنین نام محلﻫا، ترکیبﻫای شیمیایی، علائم اختصاری و هر نوع اصطلاح خارجی که در متن مقـاله به آنﻫا اشـاره میﺷود، بار اول به فارسی و در داخل پرانتز به لاتین نوشته و در تکرار بعدی فقط به فارسی نوشته شوند. تعداد صفحات مقاله حداکثر 15 صفحه باشد.

مقالات را می‎توان از طریق سایت نشریه: http://jsb.areeo.ac.ir به صورت آنلاین ارسال و رهگیری نمود.

 2-    برگ مشخصات مقاله

به همراه هر مقاله یک صفحه جداگانه که در آن عنوان کامل مقاله، نام، نام خانوادگی، رتبه علمی نگارنده(گان)، نام سازمان یا مؤسسه محل اشتغال نگارنده(گان)، پست الکترونیکی نویسنده مسئول، محل انجام تحقیق مربوط به مقاله به فارسی و انگلیسی به طور کامل نوشته و ارسال شود. ضمناً افرادی که در پروپوزال مربوط به تحقیق منتهی به مقاله شرکت داشته‎اند و افرادی که اسامی‌شان جزء نگارندگان می‌باشند باید با امضاء این برگه اطلاع خود را از محتوای مقاله اعلام نمایند.

 3-    ترتیب بخش های مقاله  

قسمتﻫای مختلف مقاله به ترتیب عبارت است از عنوان، چکیده، مقدمه، مواد و روشﻫا، نتایج، بحث، سپاسگزاری و منابع مـورد اسـتفاده میﺑاشد. نتایج و بحث میﺗوانند تواماً و یا به صورت جداگانه ارائه شوند. ضمناً در مقالات انگلیسی چکیده فارسی و در مقالات فارسی چکیده انگلیسی پیوست مقاله خواهد بود.

 3-1- عنوان

عنوان مقاله باید خلاصه و روان بوده و از 25 کلمه تجاوز نکند. ترجمه انگلیسی عنوان (با حروف کوچک) نیز باید زیر عنوان فارسی نوشته شود. نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) در زیر عنوان قید و در زیرنویس همان صفحه رتبه علمی(مربی پژوهشی، استادیار، ....)، آدرس و پست الکترونیکی نویسنده مسئول و محل کار سایر نویسندگان آورده شود.

 3-2- چکیده و واژه‌های کلیدی

 چکیده مجموعه فشرده و گویایی از مقاله با تاکید بر هدف، روش کار، نتایج و بحث بوده و حداکثر در 250 کلمه و در یک پاراگراف ارائه شود (از ذکر منبع در چکیده خودداری شود).

واژه‌های کلیدی مهم‎ترین کلمات اختصاصی مقاله خواهد بود که جهت جستجو و دسترسی به مقاله انتخاب و درج می‌شوند.

 3-3- مقدمه

مقدمه شامل معرفی و توجیه موضوع مورد بررسی است که در آن به تحقیقات انجام یافته سایرین در زمینه موردنظر به اندازه کافی پرداخته شده، اهمیت و هدف بررسی را به وضوح توجیه می‎نماید.

 3-4- مواد و روش‌ها

این قسمت شامل شرح کامل مواد، روش اجرای تحقیق، قالب طرح آزمایشی، زمان، محل اجرا و روشﻫای آماری مورد استفاده می‌باشد. از شرح کامل روشﻫای کلاسیک و متون کتابی (text) استفاده شده در تحقیق خودداری و فقط به ارائه عنوان و خلاصه روش‎ها، اصول و منابع اکتفا شود.

 3-5-  نتایج

نتـایج حاصل از تحـقیق به صـورت متن، جـداول و اشـکال ارائه شود. اطلاعات متن جداول نباید به صورت شکل، نمودار و یا به هر نحو دیگری تکرار شود.

در بالای جداول پس از کلمه جدول، شماره آن و سپس عنوان نوشته شود. عنوان جدول باید مختصر بوده ولی گویای صفات مهم و اعداد متن جدول باشد. هر ستون جدول باید دارای عنوان سرستون و واحد مربوط به آن ستون باشد. جداول باید از سمت راست به چپ و با متن فارسی تنظیم گردند. تمام اعداد متن جدول و توضیحات آن به زبان مقاله ارائه شود. چنانچه واحد تمام اعداد متن جدول یکسان باشند، میﺗوان واحد را در سمت چپ عنوان اصلی جدول ذکر کرد. توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به صورت زیرنویس ارائه شده و ارتباط زیرنویس با جدول به صورت اعداد یا حروف فارسی در بالا و سمت چپ اعداد، ارقام و غیره مشخص شود.

نتایج بررسیﻫا صرفاً به صورت خلاصه‪های آماری با استفاده از روشﻫای علمی مناسب در جداول منعکس خواهد شد، مگر در موارد معدودی که ذکر اطلاعات خام ضروری باشد. جداول بلافاصله پس از اشاره به شماره آن در متن ارائه می شود.

شکلﻫا شامل عکس و کارهای ترسیمی (نمودارها، منحنیﻫا) است. اشکال حتی‌الامکان به صورت سیاه و سفید، واضح، گویا و در صورت امکان دارای مقیاس باشند. عنوان شکلﻫا در زیر آن به طوری که پس از کلمه شکل، شماره آن و سپس مشخصات اصلی شکل به صورت گویا و مختصر ارائه شود. حتی الامکان عکس‪ها به صورت فایل کامپیوتری با توضیحات ارسال شود. درخصوص عکس نیز پس از کلمه عکس شماره آن و مشخصات آن بصورت گویا و مختصر نوشته شود.

چنان چه نتایج در چند قسمت ارائه شده است هر قسمت با عدد مشخص گردد.

 3-6-  بحث

بحث مهمﺗرین بخش مقـاله بوده که کلیه نتایج به دست آمده، توصیهﻫای لازم و کاربردی با در نظر گرفتن هدف تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار میﮔیرد و لازم است:

- نتایج تحقیقات مشابه دیگران با نتایج به دست آمده در مقاله مقابله و مورد مقایسه قرار گیرد.

-  در صورت امکان از نتایج به دست آمده پیشنهادات کاربردی ارائه گردد. پیشنهادات کاملاً روشن بوده و نباید به صورت احتمالی و تردیدی باشند.

 3-7- سپاسگزاری

در صورت نیاز، از تأمین‎کنندگان بودجه، امکانات، اشخاص و سازمان‌هایی که در انجام تحقیق مساعدت کرده ولی جزء مؤلفین نباشند می‌توان حداکثر در چهار سطر سپاسگزاری نمود.

 3-8- منابع مورد استفاده

ارجاع به منبع مورد استفاده پس از بیان مطلب قید می‎شود. طرز نوشتن ارجاع در متن براساس نام نگارنده و سال انتشار منبع به انگلیسی خواهد بود. مراجعی که دو نویسنده دارند، هر دو اسم و مراجعی که بیش از دو نفر نویسنده دارند، ابتدا اسم نفر اول و پس از آن واژه همکاران و در داخل پرانتز به انگلیسی پس از اسم نفر اول (et al.) استفاده شود.

فهرست منابع مورد استفاده در آخر به صورت پیوسته و براساس روش ونکوور(References Vancouver Style) تنظیم گردد. منابع مورد استفاده به ترتیب حروف الفبای نام‎خانوادگی نگارنده، زیر هم آورده شوند. چنان‌چه از یک نگارنده چندین منبع مورد مراجعه قرار گرفته باشد، ترتیب درج آنﻫا بر حسب سال انتشار، از قدیم به جدید خواهد بود. در صورتی که مقالات منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود، براساس ترتیب سال تنظیم شود.

در مورد معرفی مقاله به ترتیب نام خانوادگی و حرف اول اسم کوچک نگارنده، عنوان مقاله، عنوان نشریه، سال انتشار، شماره جلد، شماره انتشار در داخل پرانتز، شماره اولین و آخرین صفحه مقاله خواهد آمد. در موارد مختلف به صورت مثال آورده شود.

در مورد گزارشهای نهایی طبق رعایت فرمت، باید شماره ثبت نیز ذکر شود.

مثال

Book: Munshower FF. Disturbed land revegetation, Lewis Publishers, Boca Raton, FL., 1994; pp. 265.

Article: Rodrigues MA, Pereira A, Cabanas JE, Dias L, Pires J, Arrobas M. Crops use-efficiency of nitrogen from manures permitted in organic farming. Eur J Agron. 2006; 25(4): 328-35.

Published conference paper: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC. Degoulet P.Piemme TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North Holland; 1992. P. 1561-5

Thesis: Kay JG, Intracellular cytokine trafficking trafficking and phagocytosis in macrophages (PhD thesis). St Lucia, Qld: University of Queensland; 2007.

Journal Article on the Internet: Collinge DB, Kragh KM, Mikkelsen JD, Nielsen KK, Rasmussen U, Vad K. Plant chitinases. Plant J 1993 Jan, 3 (1), 31–40. doi:10.1046/j.1365-313X.1993.t01-1-00999.x

 Electronic article: Lemanek K. Adherence issues in the medical management of asthma. J Pediatr Psychol [Internet]. 1990 [cited 2010 Apr 22]; 15(4): 437- 58. Available from: http://jpepsy. Oxfordjournals.org/cgi/reprint/15/4/437

Report: Page E, Harney JM. Health hazard evaluation report. Cincinnati (OH): National Institute for Occupational Safety and Health (US); 2001 Feb. 24 p. Report. No.:HETA2000-0139-2824

اگر منبع فارسی است باید به شکل زیر به انگلیسی برگردانده شود:

حبیبی، د. نورمحمدی، ق. کریمی آبادچی، م.م. مجیدیهروان، ا و درویش، ف . 1383. اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد ریشه و عیار چغندرقند. علوم کشاورزی، 10(1):22-33.

Habibi D, Nourmohammadi Gh, Karimi Abadchi MM, Majidi Harvan E, Darvish F. The effects of sowing date and density on sugar beet root yield and sucrose content. Agricultural Science. 2004; 10(1):22-32. (in Persian, abstract in English)

 3-9- چکیده به زبان انگلیسی

چکیده مقاله به زبان انگلیسی، ترجمه سلیس چکیده فارسی است که در یک پاراگراف آورده می شود.

در این قسمت پس از عنوان مقاله، اسامی نویسندگان به ترتیب حرف اول نام و نام خانوادگی کامل هر کدام که با حروف بزرگ شروع می‎شوند به صورت قرینه در زیر عنوان آورده می‎شود و به صورت زیرنویس آدرس نویسندگان و پست الکترونیکی نویسنده مسئول تحریر گردد. بر روی اسامی شماره‌گذاری شده و آدرس به همان شماره مرتبط می گردد.

 سایر نکات

-          مسئولیت نظرات ارائه شده در هر مقاله با نگارنده(گان) آن میﺑاشد.

-    مقـالات پـس از پذیرش تـوسط هیأت تحریریه نشریه با رعایـت نـوبت و به ترتیب آماده شدن به چاپ می‎رسد.

-          در داخل متن مقاله اعداد صفر تا نه به صورت حروفی و اعداد بالاتر به صورت عددی آورده شود.

-          شروع پاراگراف با فاصله یک سانتی متر تورفتگی خواهد بود.

-          پس از، (کاما) و پس از نقطه یک فاصله داده شده و ادامه مطلب آورده شود.

-          هیئت تحریریه در پذیرش مقاله، اصلاح و ویرایش آن کاملاً آزاد است.

- دریافت و چاپ مقاله رایگان می باشد. همچنین به صورت "دسترسی آزاد " است.

- نوع  داوری به صورت داوری بدون نام و حداقل 2 داور می باشد.

- این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: CC BY 4.0 می باشد.

- متن کامل مقاللات به فارسی و انگلیسی نمایه می شوند.