تماس با ما

آدرس دفتر نشریه:

کرج: بلوار شهید فهیمده- مجموعه موسسات تحقیقات کشاورزی- موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند 

 صندوق پستی:  4114-31585  کدپستی: 3135933151

 تلفن:02632756326

دورنگار: 02632756326

 نشانی اینترنتی:   http://jsb.areeo.ac.ir

پست الکترونیکی: jsb.sbsi@areeo.ac.ir  ;  sugarbeet.journal@gmail.com


CAPTCHA Image