ارزیابی کارایی تولیدکنندگان چغندرقند دشت قزوین

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی- دانشگاه تهران

2 مربی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و دانشجوی دکتری اقتصادکشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

چغندرقند یکی از محصولات صنعتی بخش کشاورزی است که نقش مهمی در تأمین شکر موردنیاز داخل دارد. بررسی کارایی تولید چغندرقند عاملی بسیار مهم و تأثیرگذار در افزایش تولید و عملکرد آن، بدون نیاز به هزینه‌های اضافی می‌باشد. در این مطالعه، انواع کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس برای تولیدکنندگان چغندرقند دشت قزوین با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها مورد بررسی قرار گرفته است و هم‎چنین میزان بهینه‌ی نهاده‌ها برای دستیابی به بیشینه‌ی کارایی تولید این محصول بررسی گردید. اطلاعات و داده‌ها از طریق تکمیل 60 پرسشنامه در سال زارعی 89-1388، جمع‌آوری شده است. نتایج نشان داد که میانگین کارایی‌های فنی، مدیریتی و مقیاس تولیدکنندگان چغندرقند در منطقه به ترتیب  برابر 6/89، 5/70 و 79 درصد بوده است. هم‎چنین نهاده‌های کود، نیروی‌کار و بذر بیش‌از مقدار بهینه و نهاده‌های سم و آب کمتر از میزان بهینه به‎کار گرفته می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation the Efficiency of Sugar beet Production in Qazvin Plain

نویسندگان [English]

  • S. Yazdani 1
  • R. Rahimi 2
1 Professor of Agricultural Economics Dept. Agriculture and Natural Recourses Faculty, University of Tehran.
2 Faculty member of Islamic Azad University, Central Tehran Branch and Ph.D candidate in Agricultural Economics, Agricultural Economics Dept. Islamic Azad university, Science and Research Branch, Iran.
چکیده [English]

Sugar beet as an industrial crop plays a main role in satisfying domestic demand of sugar. Study on the production efficiency of sugar beet is important because this is a factor that influences production without additional cost. In this study, Data Envelopment Analysis approach (DEA), was implemented to calculate technical, administrative and scale efficiency of sugar beet production. Also optimum level of inputs was determined. Data was collected from 60 questionnaires filled by sugar beet producers in 2009-2010. Results indicated that average of technical, administrative and scale efficiency is equal to 89.6%, 70.5% and 79%, respectively. Also, fertilizer, labor and seed were used more than optimum level whereas herbicide and water were implemented less than optimum level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Efficiency
  • sugar beet
Ali M, Chaudry MA. Inter-Regional Farm Efficiency in Pakistan’s Punjab: A Frontier Production Function Study. Journal of Agricultural Economics. 1990; 41:62-74.
Belbase K, Grabowski R. Technical Efficiency in Nepalese Agriculture. Journal of Developing Areas. 1985. 19:515-25.
Battese GE, Tessema GA. Estimation of Stochastic Frontier Production Functions with Time-Varying Parameters and Technical Efficiencies Using Panel Data from Indian Villages. Revised version of paper presented at the 36th Annual Conference of the Australian Agricultural Economics Society at the Australian National University, Canberra, 10-12 February 1992.
Battese GE, Coelli TJ. Frontier Production Functions, Technical Efficiency and Panel Data With Application to Paddy Farmers in India. Journal of Productivity Analysis. 1992. 3:153-69.
Battese GE, Coelli TJ, Colby TC. Estimation of Frontier Production Functions and the Efficiencies of Indian Farms Using Panel Data from ICRISAT’S Village Level Studies. Journal of Quantitative Economics. 1989. 5:327-48.
Boostani F, Mohammadi H. Study on productivity and water demand function in sugar beet production in Eghlid region. Journal of Sugar beet. 2007;23(2), 185-196. (in Persian, abstracts in English).
Dawson PJ, lngard JL, Woodford CH. A Generalized Measure of Farm-Specific Technical Efficiency. American Journal of Agricultural Economics. 1991.1098–1104.
Ekanayake SAB, Jayasunya SK. Measurement of ARER Firm Specific Technical Efficiency: A Comparison of Models. Journal of Agricultural Economics. 1987. 38: 115-22.
Ekayanake SAB. Location Specificity, Settler Type and Productive Efficiency: A Study of the Mahaweli Project in Sri Lanka. Journal of Development Studies. 1987.23: 509-21.
Emami Maybodi A, The Principle of efficiency and productivity Measurement (Aplied). Institute of Commercial Research and Studies, Tehran, 2000. (in Persian).
Farrel MJ. The measurement of productive efficiency. Journal of Royal Statistical Society, Series A. 1957. 120, Part 3.: 81- 253.
Huang CJ, Bagi FS. Technical Efficiency on Individual Farms in Northwest India. Southern Economic Journal . 1984. 51:108-15.
Kalirajan K. On Measuring Economic Efficiency. Journal of Applied Econometrics. 1990. 5:75–85.
Kalirajan K, Shand RT. Types of Education and Agricultural Productivity: A Quantitative Analysis of Tamil Nadu Rice Farming. The Journal of Development Studies. 1985. 21:232-43.
Kalirajran K, Shand RT. Estimating Location-Specific and Firm-Specific Technical Efficiency: An Analysis of Malaysian Agriculture. Journal of Economic Development. 1986. 11:147–60.
Mohammadi H, Mousavi SN, Kafil zade F, Rahimi M. Productivity of production factors in Sugar beet farms in Eghlid township, Sugar beet Journal. 2005; 22 (2), 31-41. (in Persian, abstracts in English)
Moradi Shahrbabak H, Yazdani S. Economic efficiency determination and effective factors for potato production in Kerman Province (Case Study: Bardseer township). Biannual Agricultural economics conference, Sistan and Baluchestan University, Zahedan. 2005. (in Persian, abstracts in English)
Mirzaei M, Torkamani J. Study the effective factors of men and women labor productivity in Sugar beet production. (Case Study: Kerman Province). Agricultural economics and development Quarterly (Special Issue). 2005; 257-289. (in Persian, abstracts in English)
Najafi B. Study of price supportive policies in sugar beet (Problems and approaches), Agricultural economics and development Quarterly, 2002;10 (39), 27-47. (in Persian, abstracts in English)
Pakravan MR, Mehrabi Boshrabadi H, Shakibaei AR. Efficiency measurement for Canola producers in Sari township. Agricultural economics research Journal, 2009;1(4), 77-92. (in Persian, abstracts in English)
Pinheiro A. An Econometric Analysis of Farm Level Efficiency of Small Farms in the Dominican Republic. M.S. Thesis, University of Connecticut, Storrs.Ray, S.C. (1985). Measurement and Test of Efficiency of Farms in Linear Programming Models: A Study of West Bengal Farms. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. 1992. 47:371-86.
Sadat Moazeni S, Karbasi A. Efficiency measurement in according to data envelopment analysis (Case Study: Pistachio producers of Zarand township). Agricultural economics and development Quarterly, 2008;16(61), 1-16. (in Persian, abstracts in English)
Seidan SM, Analysis productivity of Sugar beet cultivation (Case study: Comparison of small and big farms in Hamedan township), Agricultural economics and development Quarterly. 2002.10(37), 107-132. (in Persian, abstracts in English)
Shakeri A, Garshasbi A. Estimation technical efficiency of Rice production in Selected Provinces of Iran, Economic Research Letter, 2008; 8(30), 81-96. (in Persian, abstracts in English)
Shafei L, Javaheri M.A, Pourjoopari Z. Technical, allocation, economic efficiency determination for sugar beet producers in Bardseer township, 2006; 22(2), 109-121. (in Persian, abstracts in English).
Shapiro KH, Mtiller J. Sources of Technical Efficiency: The Roles of Modernization and Information. Economic Development and Cultural Change. 1977. 25: 293-310.
Shapiro KH. Efficiency Differentials in Peasant Agriculture and Their Implications for Development Policies. Journal of Development Studies. 1983. 19: 179–90.
Taylor TG, Shonkwiler JS. Alternative Stochastic Specifications of the Frontier Production Function the Analysis of Agricultural Credit Programs and Technical Efficiency. Journal of Development Economics. 1986. 21:149-60.