دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 
6. بررسی رابطه مکانی بین بانک بذر، جمعیت علف هرز و الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه چغندر قند

صفحه 187-171

راحله رهام؛ ناصر اکبری؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ حمیدرضا عیسوند؛ محمد یعقوبی