تعیین مناسبترین آرایش کاشت چغندرقند تحت شرایط آبیاری نواری - قطره ای

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

2 مربی پژوهشی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده

در ایران همانند دیگر مناطق خشک و نیمه‎خشک جهان جهت استمرار تولید محصولات زراعی به همراه استفاده از گیاهان مقاوم به کم‎آبی، مدیریت مصرف آّب نیز باید مدنظر قرار گیرد. در این راستا استفاده از روش آبیاری نواری- قطره‎ای (تیپ) می‎تواند موجب کاهش مصرف آب آبیاری گردد. تحقیق حاضر به منظور تعیین آرایش مناسب کاشت چغندرقند تحت شرایط آبیاری نواری - قطره‎ای در ایستگاه مهندس مطهری مؤسسه تحقیقات چغندرقند واقع در کرج طی دو سال 1388 و 1389 اجرا گردید. آزمایش در قالب طرح بلوک‎های کامل تصـادفی با هفت تـیمار شامل آرایش کشت با فـواصل ردیـف‎های کاشت 45، 50، 60، 50-40 و 60-40 سانتی‎متر و قرار دادن نوارهای تیپ به‎صورت یک در میان بین خطوط کاشت و دو آرایش کشت با فواصل ردیف 50 و 60 سانتی‎متر با قرار دادن نوارهای تیپ روی تمام خطوط کاشت، در سه تـکرار اجـرا شد. در این آزمایش اعمال مقادیر آب آبیاری در تیمارهای مورد بررسی تا حدامکان یکسان بود. مقایسات میانگین‎ها نشان داد که آرایش کشت ردیف‎های 60 سانتی‎متری با نوارهای تیپ یک در میان بین خطوط کشت به‎ترتیب دارای کمترین و بیشترین تعداد ریشه و مقدار پتاسیم در مقایسه با سایر تیمارها بود. هم‎چنین، مقایسه میانگین‎ها نشان داد که آرایش کشت 60-40 با آبیاری یک در میان و 50 سانتی‎متر با آبیاری کلیه ردیف‎های کاشت بیشترین مقدار عملکرد قندناخالص و شکر سفید و کارائی مصرف آب برای عملکرد شکرسفید را داشته‎اند. مهم‎ترین مانع گسترش روش آبیاری قطره‎ای- نواری، بالا بودن هزینه‎های اجرای این روش است. از آن‎جائی که در آرایش کاشت 60-40، مقدار مصرف نوارهای تیپ کمتر بوده و در نتیجه هزینه اجرای آن در مقایسه با آرایش کاشت 50 سانتی‎متر با آبیاری کلیه ردیف‎‎های کاشت پایین‎تر می‎یاشد، لذا استفاده از روش آبیاری نواری- قطره ای با آرایش کاشت 60-40 و قراردادن یک نوار آبیاری برای دو ردیف کشت توصیه می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of suitable sowing pattern of sugar beet under tape drip irrigation system

نویسندگان [English]

  • R. Mohammadian 1
  • Sadrahghan H. 2
1 Sugar Beet Seed Institute, Iran
2 Instructor of Agricultural Engineering Resources Institute, Iran.
چکیده [English]

For continues production if field crops in arid and semi arid regions of the world, such as Iran, beside of using of drought resistant varieties, water management must also be considered. In this context, the use of tape drip irrigation system could reduce the amount of irrigation water consumption. This study, was conducted to determine the best sowing pattern of sugar beet under type drip irrigation system, at Motahari station of Sugar beet seed institute(SBSI), Karaj, Iran during 2009 and 2010. Experiment was carried out in a randomized complete block design with three replications and seven treatments including sowing patterns with row distances of 45, 50, 60, 40-50 and 60- 40 cm and placing tapes every other rows and two sowing patterns with row distances of 50 and 60 cm and placing tapes on  all seeding rows. The amounts of water applied in all of the treatments were almost same. Results showed that row distances of 60 cm with placing tapes every other row led to the lowest and highest number of roots and amount of root potassium, respectively, as compared with the other treatments. The highest sugar and white sugar yields and also water use efficiency for white sugar yield were achieved in sowing patterns with row distances of 60-40 cm and placing tapes every other rows and row distances of 50 cm and placing tapes on all seeding rows. High initial cost of tape drip irrigation is the most important factor preventing this system from spreading. Since the amount of applied tapes in the first sowing pattern, 40-60 cm, is less than the second sowing pattern, its costs are less. Therefore, sowing patterns with row seeding distances of 60-40 cm and placing tapes every other rows is recommend for cropping under tape irrigation system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sowing pattern
  • sugar beet
  • Tape drip irrigation system
Abrahimi H. Analysis and Evaluation of simplified irrigation systems in Khorasan. Journal of Agricultural Sincec. 2006, 12, 577- 589. (in Persian, abstract in English)

Albayrak M. Gunes E. Gulcubuk B. The effects of irrigation methods on input use and productivities of sugar beet in Central Anatolia, Turkey, African Journal of Agricultural Research. 2010; 5:188-195.

Ashraf Mansoori GH. Final report of effect of planting date and plant density on root and sugar yield in two sugar beet varieties in Darab region.  Agriculture Research Center of  Fars Province Publishers, 1990; pp. 40. (in Persian)

Ashraf-Mansoori GH. Jokar L. Effect of planting pattern on quantitative and qualitative characteristics of sugar beet in temperate regions of Fars province. Journal of Sugar Beet. 2009; 25:141-152. (in Persian, abstract in English)

Badbezanche M. Boromand-nasab S. Assessment of different levels of irrigation on yield and yield components of sugar beet in irrigation tape method. The first conference of adaptability to dehydration. 1997. http://www.civilica.com/Paper-CCWS01-CCWS01_033.html (in Persian)

Baghani J, Khoshbazm R. Effects of irrigation systems of surface and drip on row crops. Ninth seminar of irrigation and reduce evaporation. 2007; http://www.civilica.com/Paper-ABYARI09-ABYARI09_128.html (in Persian)

Basati G, koolivand M, Gholizade R, Fazli H. Final report of determination relation between root weight and sugar beet quality. Research Center of Kermanshah Province Publishers,  1996; pp. 34. (in (in Persian)

Farshi AA, Shariati MR, Jaralhy R, Ghaemi MR, Shahabi-Far M, Tavalaee  M. Water requirements estimation of main crops and gardening plants of country, Agricultural Education Publishers, 1997; Vol. 1, pp. 900. (in Persian)

Farzamnia M, Zareie GH, Fatolah-Taleghani D, Darvishi D. Role of controlled deficit irrigation on sugar beet quantity and quality. Journal of Sugar Beet. 2011; 26:169-183. (in Persian, abstract in English)

Gohari J, Moayeri M. Effect of planting layout on water use efficiency, quantity and quality of sugar beet yield. S.B.S.I. Publishers, 2005; PP. 39. (in Persian)

Javaheri M. Final report of effects of row width and variety on quantity and quality characteristics of sugar beet in Orzouiee area (autumn cultivate). S.B.S.I. Publishers, 2006; pp. 36. (in Persian)

Karim zadeh-Moghaddam M. Effect of sprinkler and furrow irrigation systems on water use efficiency and yield of sugar beet quality and quantity. National conference of managing irrigation and drainage networks. Chamran University, Faculty of Water Science. 2006. http://www.civilica.com/Paper-IDNC01-IDNC01_099.html (in Persian)

Mirzaee MR, Ghadami-Firoozabadi A, Fatola-Taleghane D, Sadreghan SH. Final report of methodology of drought stress imposition on sugar beet. S.B.S.I. Publishers, 2011; pp. 49. (in Persian)

Mirzaee MR, Ghadami-Firoozabadi A. Final report of investigation of quantity and quality characters of sugar beet crop under furrow and micro irrigation systems. S.B.S.I. Publishers, 2006; pp. 32. (in Persian)

Noroozi A.  Final report of determination of the best plant density of sugar beet (Beta vulgaris) under sprinkler irrigation. S.B.S.I. Publishers, 2008; pp. 25. (in Persian)

Rahnamaeeian M. Final report of the effect of plant density and arrangement on quality and quantity of sugar beet. Agricultur Research Center of Lorestan Province Publishers, 2009; pp. 38. (in Persian)

Rezvani S, Noroozi A, Azari K. Final report of Impact of different irrigation system on nitrogen and water use efficiency and the quality and quantity of sugar beet. S.B.S.I. Publishers, 2009; pp. 79. (in Persian)

Salemi HR, Nikooyi AR, Jahad-Akbar MR. Final report of evaluation and technical-economical comparison of tape and furrow irrigation methods in sugar beet. Agricultural Engineering Research Institute Publishers, 2005; pp. 61. (in Persian)

Samani JMV. Report of performance of the water section and its position in the fifth Program. Office of Infrastructure Studies. 2009. http://www.majlis.ir/pdf/Reports/9750.pdf (in Persian)

Scott RK, Jaggard KW. Crop physiology and agronomy. In: TheSugar Beet Crop: Science into Practice(Eds D.A. Cooke & R. K. Scott), 1993,  pp. 179-237. London: Chapman and Hall.

Smith M. Calculation procedures of modified penman equation for computers and calculators. FAO, Rome, Italy. Water Resources, Development Services. 1988; 32 P.

Topak R, Süheri S, Acar B. Effect of soil drip irrigation regimes on sugar beet (Beta vulgaris L.) yield, quality and water use efficiency in Middle Anatolian, Turkey. Irrigation Science. 2010; 29:79-89.

Winter SR. Suitability of sugarbeets for limited irrigation in semi-arid climate. Agronmy Journal, 1980, 72, 118- 123.