اندازه گیری بهره وری نهاده های تولید در مزارع چغندرقند استان فارس

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

3 مربی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیرکشت با محدودیت‎هایی ازجمله محدودیت منابع آبی مواجه است. لذا با افزایش عملکرد می‎توان به افزایش تولید دست پیدا کرد. در این خصوص مطالعه بهره‎وری عوامل تولید بسیار حایز اهمیت است. در همین راستا این مطالعه با هدف اندازه‎گیری بهره‎وری عوامل تولید چغندرقند در استان فارس صورت گرفت. داده‎های موردنیاز این مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه در میان 65 چغندرکار استان فارس در سال زراعی 1387 گردآوری گردید. برای محاسبه بهره‎وری نهاده‎ها از تابع تولید درجه سوم استفاده شد. نتایج نشان داد که بهره‎وری نهایی تعداد دفعات آبیاری، نیروی کار مزد بگیر، کود حیوانی، کود فسفاته، سم و سطح زیرکشت به ترتیب برابر با 385، 28-، 4/0-، 14، 2574 و 1253- می‎باشد. هم‎چنین مشخص گردید 1/97 درصد بهره‎برداران از کودحیوانی و 8/61 درصد آنها از آب بیش از حد بهینه استفاده می‎کنند. کاهش استفاده از نیروی کار و کود حیوانی به‎عنوان پیشنهاد مطالعه مطرح گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring production factors productivity in Fars province sugar beet farms

نویسندگان [English]

  • A.A. Zakerin 1
  • H. Mohammadi 2
  • V. Dehbashi 3
1 Assistant professor of Islamic azad University of Jahrom Branch, Iran
2 Assistant Professor of Economics Group, Department of Agricultural Economics, University of Zabol, Zabol, Iran.
3 Instructor of Department of Agronomy, University of Zabol, Zabol, Iran.
چکیده [English]

Production is hard to achieve by increasing cropping area due to limited water resources. So, increased yield per unit area may be the solution to increase production. Investigating productivity of production factors is very important in this context. The objective of this study is to measure the productivity of production factors in sugar beet production in Fars province. The data needed for the study was gathered by completing questionnaires among 65 sugar beet growers of Fars province in growing season of 2008. The polynomial production function of order three was used to estimate the applied inputs productivity. The results showed that marginal productivity of the inputs including irrigation times, hired labor, animal manure, phosphate fertilizer, poison and cropping area are 385, -28, -0.4, 14, 2574, and -1253, respectively. It was also found that 97.1 percent of the farmers have overused animal manure and the corresponding figure for water was 61.8 percent. Reduction in labor and animal manure use is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production Factors
  • Productivity
  • Production Function
  • sugar beet
Akbari N, Ranjkesh, M. Studying total factor productivity growth in Iranian agriculture sector over 1966-1997. Agriculture Economics and Development. 2003. 43 and 44: 117-142. (in Persian, abstract in English)
Amirteimouri S, Khalilian, S. Calculating and analyzing production factor productivity in Iranian agriculture sector. Agriculture Economics and Development. 2008. 61: 57-77. (in Persian, abstract in English)
Fatahi A. Measurement of effective factors productivity on madder production in Yazd province. Research and Constructiveness. 2006. 72: 38-43. (in Persian, abstract in English)
Ghorbani M. Impact of insurance on wheat productivity and production in Mazandaran province (MSc Thesis). Shiraz University; 1996. (in Persian)
Gujarati D. Basic Econometrics, Fourth Edition. Translated by Abrishami H. Tehran University Publishers, 1999.
Hajrahimi M, Karimi A. Analyzing production factor productivity of poultry industry in Kordestan province. Agriculture Economics and Development. 2009. 66: 1-17. (in Persian, abstract in English).
Heydari K. wheat total factor productivity in Markazi province. Agriculture Economics and Development. 1999. 28: 137-158. (in Persian, abstract in English).
Iranian Management and Planning Organization. Comparative study of total factor productivity in large industries. Tehran. 2001. (in Persian)
Iranian Ministry of Agriculture. Statistical Yearbook. Tehran. 2009. (in Persian)
Kiresur V. Technological change in Sorghum production, an econometric study of Dharward farms in Karnakaka. Indian Journal of Agricultural Economics. 1995; 50 (2): 91-185.
Lebel L, Toupin D, Dubeau D, Imbeau D, Bouthillier L. Measuring the productivity and physical workload of brushcutters within the context of a production-based pay system. Forest Policy and Economics. 2007. 9(8): 1046-1055.
Luptacik M, Kocher MG, Sutter M.  Measuring productivity of research in economics: A cross-country study using DEA. Socio-Economic Planning Sciences. 2006. 40 (4): 314-332.
Mehrabi Boshrabadi H. studying pistachio production factor productivity in Rafsanjan township (MSc Thesis). Tarbiat Modarres University; 1995. (in Persian)
Mirotchi M, Taylor DB. Resource allocation and productivity of cereal state farms in Ethiopia. Agricultural Economics. 1993. 8: 97-187.
Mohammadi H, Mousavi SN, Kafilzadeh F, Rahimi M. Input productivity in Eghlid region sugar beet farms. Journal of Sugar beet. 2005. 21: 31-49. (in Persian, abstract in English )
 Najafi B, Farajzadeh Z. Evaluating welfare impacts of reducing chemical fertilizer subsidy in wheat and rice markets. Agriculture Economics and Development. 2010. 72: 1-24. (in Persian, abstract in English)
Serrao A. Agricultural productivity analysis of European Union and eastern region. Paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting. Canada; 2003.
Seydan S M. Analyzing production factor productivity in sugar beet farms: case study of comparing small and large farms of Hamedan township. Agriculture Economics and Development. 2002. 37: 107-132. (in Persian, abstract in English ). 
Zibaei M. studying impacts of policies over 1990-1993 on technical efficiency of Fars province milk producers. Iranian 1st Conference of Agricultural Economics. Sistan and Baloochestan University. Zabol; P. 288.302. (in Persian)