دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، آذر 1391، صفحه 105-1 

کامل علمی - پژوهشی

سطوح نسبی غلظت ویروس Beet necrotic yellow vein virus در ارقام حساس تا مقاوم چغندرقند طی فصل رشد

صفحه 12-1

10.22092/jsb.2012.655

سیدباقر محمودی؛ محمد قنبری؛ رضا امیری؛ سعید دارابی؛ مژده کاکوئی‎نژاد؛ محسن آقائی‎زاده؛ مهدی حسنی


تأثیر تاریخ کاشت و برداشت بر عملکرد کمی و کیفی پنج رقم در کشت پاییزه چغندرقند در منطقه جیرفت

صفحه 42-25

10.22092/jsb.2012.659

سعید صادقزاده حمایتی؛ محمدحسن شیرزادی؛ محسن آقایی‌ زاده؛ داریوش طالقانی؛ محمد علی جواهری؛ علی علیعسگری


تنظیم اسمزی چغندرقند در شرایط تنش شوری

صفحه 80-67

10.22092/jsb.2012.869

فادی عباس؛ احمد مهّنا؛ قاسم اللحّام؛ انتصار الجباوی


بررسی مزیت نسبی تولید چغندر قند در ایران

صفحه 93-81

10.22092/jsb.2012.660

حمید محمدی؛ احمدعلی کیخا؛ وحید دهباشی؛ خالویی اردوان