بررسی مزیت نسبی تولید چغندر قند در ایران

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد- دانشکده اقتصادکشاورزی- دانشگاه زابل

2 استادیار گروه اقتصاد- دانشکده اقتصادکشاورزی- دانشگاه زابل- زابل

3 مربی گروه اقتصاد- دانشکده اقتصادکشاورزی- دانشگاه زابل- زابل

4 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت- فارس

چکیده

هدف این مطالعه بررسی مزیت نسبی تولید چغندرقند در ایران بود. چغندرقند ازجمله محصولات اساسی است که یکی از منابع مهم تأمین انرژی به شمار می‏آید. در این مطالعه اهمیت محصول چغندرقند (منبع تولید شکر) در الگوی غذایی خانوارهای ایرانی و نوسانات قیمت این محصول و تقاضای زیاد مصرف کننده، سودآوری اجتماعی محصول چغندرقند و اثرات سیاست‏های دولت و تأثیر تنگناهای بازار داخلی روی تولیدکننده با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاستی در ایران برای سال زراعی 86-1385 مورد بررسی قرار گرفت. آمار و اطلاعات مورد نیاز این مطالعه از مطالعات اسنادی به‏دست آمده است. نتایج ماتریس تحلیل سیاستی نشان دهنده وجود مزیت نسبی در تولید محصول چغندرقند در ایران است(55/0=DRC). از سوی دیگر ضریب حمایت اسمی بر محصول نشان‏دهنده وجود مالیات غیرمستقیم بر تولید محصول چغندرقند (77/0=NPC) است، ضریب حمایت اسمی بر نهاده نشان‏دهنده وجود مالیات غیرمستقیم برای نهاده‏های قابل تجارت (55/2=NPI) می‎باشد و ضریب حمایت مؤثر نشان از آن دارد که مالیاتی که دولت به‏صورت غیرمستقیم بر محصول چغندرقند در نظرگرفته است بیش از یارانه‏ای است که جهت نهاده‏ها پرداخت کرده است. لذا دولت باید در جهت اصلاح و بهبود سیستم پرداخت یارانه به نهاده‏ها به‏نحوی که موجب افزایش کارایی سیستم شود برنامه‏ریزی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Comparative Advantage for Sugar beet Production in Iran

نویسندگان [English]

  • H. Mohammadi 1
  • A.A. Kaikha 2
  • V. Dehbashi 3
  • A. Khaloee 4
2 Assistant professor of Economics Group, Department of Agricultural Economics, University of Zabol, Zabol, Iran.
3 Instructor of Department of Agronomy, University of Zabol, Zabol, Iran.
4 Expert of Department of Agriculture, Islamic Azad University– Marvdasht Branch- Marvdasht, Iran
چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate the comparative advantage for Sugar beet production in Iran. Sugar beet is one of the main crops which is considered as an important resource for energy supply. The importance of sugar beet (as a sugar source) in Iranian household food basket, price fluctuation and consumers' demand for sugar beet, social profitability and the impact of government polices and national market limitations on sugar beet growers was investigated using Policy Analysis Matrix (PAM) method in Iran for 2006-2007 growing season. The data of the study was obtained from documentary studies. The results of the Policy Analysis Matrix showed comparative advantage in sugar beet production in Iran (DRC=0.55). The nominal protection coefficient of  the product also showed an indirect tax on sugar beet production (NPC=0.77), while Nominal protection coefficient of input indicates an indirect tax for inputs (NPI=2.55). However, effective protection coefficient proves that the indirect tax for sugar beet crop exceeds the corresponding subsidies paid by government to inputs. Therefore, government should plan to reform and to improve the inputs subsidy system to raise the efficiency.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative advantage
  • Iran
  • Policy Analysis Matrix
  • sugar beet
Abedi S, peykani G, Hoseini S. Determining Comparative Advantages of Corn in Optimal Cropping Pattern in Fars province: Case Study of Cold Arid and Semi-arid Zones. Journal of Agricultural Economics Researches. 2009. 1:115-135. (in Persian, abstract in English)

Azizi J, Zibayi M. Determine the comparative advantage of rice in Iran. Case of the provinces of Gilan, Mazandaran and Fars. Journal of Agricultural Economics and Development.2001.34:71-96. (in Persian, abstract in English)

Gardner B, Rausser G. Agricultural and Macro Economy. Hand book of Elsevire Science. Handbook of Agricultural Economics. 1998.

Gonzales  A, Hasyno F, Perez ND. Economic incentive and comparative  advantage in Indonesian food crop production. Reseach Report  International Food and Policy Research Institute. Washington DC. 1993.

Goudarzi M. Determine the comparative advantage of different varieties of rice in Mazandaran province. 2009.1:235-56. (in Persian, abstract in English)

Hadad M, Rabeei M. Comparative advantage in agricultural products. Planning  and Agricultural Economics Research Institute. Tehran. 1997. (in Persian, abstract in English)

Haji-Rahimi M, Comparative advantage and economic incentives in the agricultural province. M.Sc. Thesis. Department of Agriculture. Shiraz University. 1997. (in Persian, abstract in English)

Huang J, Song J, Qiao F, Fuglio KO. Sweet potato in China: Economic aspect and utilization in pig production. International Potato Center (IPC), Bogor, Indonesia. 2003.

Jolaee R. Comparative advantage of citrus producing provinces of Fars (City Jahrom). MS Thesis. Department of Agriculture. Faculty of Agriculture, Tarbit Modaras University. 1966.(in Persian, abstract in English)

Macintire J, Delgado CL. Satistical signification of indicators of efficiency and incentives: examples from West African agriculture. American Journal of Agriculture Economics. 1985. 67: 733-738.

Masters   WA, Winter-Nelson A. Measuring   the comparative advantage of agricultural activities: domestic resources cost and social cost benefit ratio. American Journal of Agricultural Economics. 1995. 77: 243-250.

Mehdipor I, Sadrolashrafi  SM, Kazemnejad M. Study of Comparative Advantage for potato production in Iran, JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES. 2006.1:15-25.(in Persian, abstract in English)

Ministry of Agriculture. The cost of agricultural production 2006-2007 crop years. The planning and Economic Department. Office of Statistics and Information Technology. Tehran. 2007.(in Persian, abstract in English)

Mohammadi D. Determine the comparative advantage of oilseeds and their problems in the Fars province. Journal of Agricultural Economics and Development.2003. 47:125-151.(in Persian, abstract in English)

Mohammadi H, Boustany  F. The comparative advantage of agricultural products in the Fars province and city Marvdasht. Journal of Agricultural Economics.2009. 1(2): 238-253. (in Persian, abstract in English)

Mosanejad M GH, Zarghami M. Measuring the comparative advantage and the impact of government interventions on agricultural products in 1991. Agricultural Research and Education Organization. The final report of research project.1994. ( in Persian)

Najafi B, Mirzaei A. determine the comparative advantage of crops in the Fars province. Journal of Business Research.2003. 26:35-50. (in Persian, abstract in English)

Nourbakhsh M. Advantage of both rice and citrus for export to countries in Central Mazandaran province. Articles Collections Commerce to identify talent - province. Institute of Business Research. Tehran.1996. (in Persian, abstract in English)

Zhong   F, Zhigang XU, Longbo F. 2002. Regional comparative advantage in China s main grain crops. http:// WWW, Adelaide, Edu. Au/ cies/Cerc/gmp 1, Pdf.