دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، اسفند 1374، صفحه 1-70 (در این جلد شماره های 1 و 2 با هم می باشد.) 
بررسی اثر نسبت و زمان مصرف ازت پایه بر عملکرد چغندرقند

صفحه 20-29

10.22092/jsb.1996.116526

ولی اله یوسف آبادی؛ داریوش مظاهری؛ سیدابوالحسن هاشمی دزفولی؛ جواد گوهری