دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، پاییز و زمستان 1374، صفحه 1-70 (در این جلد شماره های 1 و 2 با هم می باشد.) 
3. بررسی اثر نسبت و زمان مصرف ازت پایه بر عملکرد چغندرقند

صفحه 20-29

ولی اله یوسف آبادی؛ داریوش مظاهری؛ سیدابوالحسن هاشمی دزفولی؛ جواد گوهری