بررسی اثر مدت رقابت علفهای هرز یک ساله روی چغندرقند

نوع مقاله : علمی- تحقیقاتی

نویسندگان

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات فارس

چکیده

در یک بررسی دو ساله در مناطق زرقان و فسا در استان فارس، تأثیر مدت زمان رقابت علفهای هرز پهن برگ و کشیده برگ یک ساله روی رشد و عملکرد محصول ریشه چغندرقند واریته قره باغی مورد مطالعه قرار گرفت. آزمیاش به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با هفت تیمار شامل دوره های مختلف رقابت علفهای هرز یک ساله و در چهار تکرار انجام شد. نتایج حاصله از آزمایشات دو ساله نشان می دهد که تیمار شاهد بدون علف هرز در تمام دوره رویش موجب افزایش محصول ریشه چغندرقند به میزان 30 درصد در زرقان و 62 درصد در فسا در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز در تمام دوره رویش می شود. از نظر عملکرد ریشه تفاوت معنی داری بین تیمارهای دوباروجین در طول دوره رویش (هفته های پنجم و هشتم پس از کاشت) و سه باروجین در طول رویش (هفته های پنجم ، هشتم و دهم پس از کاشت) و تیمار شاهد بدون علف هرز در طول دوره رویش مشاهده نمی شود. در هر دو سال آزمایش آلودگی به علفهای هرز نسبتا کم و متوسط تعداد علف هرز شمارش شده در هفته چنجم در تیمار شاهد (با علف هرز در طول دوره رویش) برای زرقان 34 و برای فسا 5/30 عدد در مترمربع می باشد. نتایج بدست آمده از آزمایشات انجام شده در مناطق زرقان و فسا نشان می دهد که اگر در زراعت چغندرقند در هفته پنجم و هفته هشتم بعد از کاشت نسبت به مبارزه موثر با علفهای هرز اقدام شود تأثیر مهمی روی افزایش عملکرد خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studies on the duration of annual weed competition on sugar beet

نویسندگان [English]

  • K. Farsinejad
  • A.N. Farahbakhsh
Faes Agriculture Research Center, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The effect of duration of annual weed competition on sugar beet yield was determined during 1990-1992 in Zarghan and Fassa regions, Fars – Iran. A randomized complete block design (RCBD) with 7 treatments in 4 replications was used. Each plot consisted of 6 rows, 10 meters long and 61 cm distance between rows. The treatments were the following:  1- One hand-weeding at 5 weeks after planting  2- One hand-weeding at 8 weeks after planting  3- One hand-weeding at 10 weeks after planting 4- Two hand-weeding at 5 and 8 weeks after planting  5- Three hand-weeding at 5 and 8 weeks after planting 6- weed-free for the whole period of growth 7- Weedy for the whole period of growth. The results showed that sugar beet yield was highly affected by the duration of weed competition. The weed-free plots yielded 30% and 62% more than the weed plots, for Zarghan and Fassa, respectively. Maximum yield was obtained when sugar beet field was hand-weeded for the whole period of growth. However, there was no significant difference between the weed-free plots for the whole season and the two other periodically hand-weeded plots (either two times at 5 and 8 weeks after planting or three times at 5, 8 and 10 weeks after planting). It is concluded that two hand-weedings  at 5 and 8 weeks after sugar beet planting are enough to have and acceptable yield under the conditions of these experiments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sugar beet
  • Weed Competition