بررسی رابطه سطوح پلوئیدی با محصول ریشه، عیارقند و عملکرد شکر در دو رقم چغندرقند

نوع مقاله : علمی- تحقیقاتی

نویسندگان

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، کرج، ایران

چکیده

به منظور بررسی رابطه عیار، عملکرد ریشه و قند سفید در هکتار با سطح پلوئیدی در چغندرقند، دو رقم دیپلوئید و تترپلوئید مربوط به آنها با همدیگر تلاقی داده شدند. تریپلوئیدهای بدست آمده همراه با دو سطح دیگر (دیپلوئید و تتراپلوئید)مورد مقایسه قرار گرفتند. در این ازمایش بذر در گلدان کشت شد. پس از کنترل کروموزومی رابطه بین سطح پلوئیدی و صفت عیارقند، عملکرد ریشه و قند سفید در هکتار تعیین گردید. نتایج حاصل از این این آزمایش نشان داد که محصول ریشه و قند سفید در هکتار در ارقام دیپلوئید و تتراپلوئید تفاوت معنی دار ندارند. در رقم 8001 تتراپلوئید محصول ریشه، پائین تری تولید شده است ولی از  نقطه نظر عیارقند اختلافی بین سطح مختلف پلوئیدی مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the relationship between ploidy levels and root yield, sugar content and sugar yield in two sugar beet populations

نویسندگان [English]

  • Z. Ranji
  • J. Gohari
Researcher of Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the relationship between root yield, sugar content and which sugar yield and the ploidy levels, two diploid varieties and the corresponding triploids were crossed. The results triploid plants along with plants from two other ploidy levels were compared for root yield, sugar content and white sugar yield. The materials were sown using paper pot method. After controlling the chromosome number of seedlings, root yield, sugar content and white sugar yield were determined in the transplanted plants at maturity stage. Results showed that there s no significant differences between different ploidy levels for the mentioned parameters. In some cases, tetraploids produced less root than others, but no significant differences were found for sugar content between them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ploidy levels
  • Sugar beet
  • Sugar yield