بررسی اثر غلظت یون کلسیم بر سمیت کلرور سدیم در کشت درون شیشه بافت کوتیلدون چغندرقند

نوع مقاله : علمی- تحقیقاتی

نویسندگان

1 محقق موسسه تحقیقات چغندرقند، کرج، ایران.

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، شیراز، ایران.

چکیده

بافت کوتیلدونی جوانه 21 روزه بذر چغندرقند که در کشت "درون شیشه " باززایی خوبی نشان داده است، در این مطالعه برای بررسی اثر غلظت یون کلسیم بر سمیت کلرور سدیم استفاده شد. ریز نمونه ها در محیط غذایی PGO  حاوی 25/0 میلی گرم در لیتر BA، 05/0 میلی گرم در لیتر 2,4-D ، 500 میلی گرم در لیتر کارپنی سیلین، 3% ساکارز و 9/0% اکار کشت شد. کلرور سدیم و کلرور کلسیم به ترتیب در 7 سطح (350-300-250-200-150-100-0 میلی مول) و 4 سطح (10-6-3-1 میلی مول) به محیط افزوده شد. آزمایش شامل 28 تیمار، هریک دارای 15×4 ریز نمونه بوده است. غلظتهای فزاینده تنش شوری، غلظتهای یون کلسیم و اثر متقابل این دو عامل بر تعداد جوانه باززایی شده، وزن تر و خشک بافت کوتیلدونی تأثیر معنی دار (کمتر از 1%) داشته است. بالاترین غلظت یون کلسیم (10 میلی مول) با کاهش تأثیر تنش شوری، توانایی باززایی و مقدار ماده خشک بافت را بهبود بخشیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the effect of Ca ion concentration on NaCl toxicity in sugar beet cotyledonary tissue in vitro culture

نویسندگان [English]

  • N. Yavari 1
  • P. Hashemi 2
1 Researcher of Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran.
2 Researcher of Fars Agricultural and Natural Resources Research Center, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Sugar beet cotyedonary tissue from 21-days-old  invitro seedlings which has shown a good regeneration ability is used in a study on the effect of Ca ion concentration on NaCl toxicity. Explants were cultured on PGO medium containing 0.25 mg/l BA, 0.05 mg/l Carbenicillin, .% sucrose and 0.9% Agar.  NaCl and CaCl2 were supplemented in seven (0-100-150-200-250-300-350 mM) and four (1-3-6-10 mM) levels, repectively. The experiment was conducted with 28 treatments each including 60 explants. Increasing concentration of NaCl stress, Ca ion concentration and the interaction of the two factors, were found to have significant effect (at 0.01 level) on number of regenerated shoots, fresh and dry weight of the cotyledonary tissue. The highest Ca ion concentration (10mM) improved the regeneration ability and the dry matter content of the tissue by decreasing salt stress effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cotyledon tissue
  • In vitro culture
  • sugar beet