بررسی اثر نسبت و زمان مصرف ازت پایه بر عملکرد چغندرقند

نوع مقاله : علمی- تحقیقاتی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند، کرج، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران، اهواز، خوزستان

چکیده

به منظور تعیین زمان مناسب مصرف کود ازت و نحوه توزیع آن (نسبت بین ازت پایه و سرک) در مزرعه چغندرقند، آزمایشی در سال 1373 در مزرعه تحقیقاتی موسسه چغندرقند (کمال آباد) به اجرا درآمد. طرح آماری به صورت کرتهای خرد شده با سه تکرار بود که کرتهای اصلی به نسبت ازت پایه به کل ازت مصرفی در چهار سطح (صفر، 25% ، 50% و 70%) و کرتهای فرعی به زمان مصرف ازت پایه در سطح سطح (همزمان با کاشت، مرحله 2 تا 4 برگی و مرحله 8 تا 10 برگی) اختصاص داده شد. میزان کل کود ازت برای تمام تیمارها یکسان و به میزان 138 کیلوگرم ازت خالص در هکتار در نظر گرفته شد که از منبع اوره با 46% ازت خالص تأمین گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان می دهد که بین مراحل مختلف مصرف ازت پایه از لحاظ تأثیر بر عملکرد ریشه، اختلاف معنی داری وجود دارد، در این میان مصرف ازت در مرحله 2 تا 4 برگی بالاترین عملکرد ریشه را تولید نمود. نسبتهای مختلف ازت پایه به کل ازت مصرفی و اثرات متقابل سطوح عامل اصلی و فرعی بر روی عملکرد ریشه نیز اختلاف معنی داری را نشان دادند. اثرات متقابل عوامل اصلی و فرعی بر درصد قند ریشه از نظر آماری معنی دار تشخیص داده شد. هرچند تأثیر تیمارهای مورد بررسی در این آزمایش بر روی عملکرد قند قابل استحصال معنی دار نبود، ولی اثرات متقابل دو تیمار (نسبت و زمان مصرف کود ازته پایه) عملکرد قند را بطور معنی داری تحت تأثیر قرار داد. حداکثر عملکرد شکر سفید در واحد سطح زمانی حاصل شد که تمام کود ازته در یک مرحله و بیست روز پس از کاشت مصرف گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of time and ratio of basal nitrogen consumption on sugar beet yield

نویسندگان [English]

  • V. Yousefabadi 1
  • D. Mazaheri 2
  • A.H. Hashemi Dezfuli 3
  • J. Gohari 1
1 Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran
2 Tehran University, Karaj, Iran
3 Chamran University, Ahvaz, Khozestan
چکیده [English]

Due to high degree of mobility, nitrogen is considered as one of the most important pollutant to ground water. Nitrogen has also profound effects on quantity and quality of sugar beet yield. The experiment was conducted at Sugar Beet Seed Institute experimental field located at Kamal Abad, Karadj in 1994. The experimental design was a split plot with three replications. The ratios of basal N/total N at 4 levels (O, 25% , 50%  and 75%) were considered as main plots and time of nitrogen application at three levels (planting time, 2-4 leaf stage, and 8-10 leaf stage) was as in sub plots. The total amount of nitrogen for all treatments was constant (138 Kg N.ha-1) and applied as urea with 46% N. Analysis of variance showed a significant effect of time of N application on root yield. Application of N at 2-4 leaf stage produced the highest root yield. The effect of ratio of basal N / total N and its interaction with time of N application of root yield were also significant. The effects of N application time, ratio of basal N to total N, and their interactive effect was significant. It was concluded that the highest white sugar yield per hectar was obtained by application of all nitrogen 20 days after sowing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basal nitrogen
  • sugar beet
  • yield