بررسی روند رشد چغندرقند در کرمانشاه

نوع مقاله : علمی- تحقیقاتی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی روند رشد چغندرقند از سال 1369 لغایت 1371 در کرمانشاه انجام گرفت. تجزیه اندامهای هوائی و ریشه دو ماه بعد از شروع جوانه زدن و هر ده یا دوازده روز یکبار تا پایان فصل رویش ادامه یافت. نتایج نشان می دهد که مقدار حرارتهای لازم برای شروع رشد برگهای اولیه 125، تا مرحله حداکثر شاخص سطح برگ 1300 و تا مرحله رسیدگی صنعتی 2800 درجه سانتیگراد است، در مرحله حداکثر رشد رویشی متوسط تعداد برگهای هر بوته 40 و متوسط برگهای یک متر مربع بالغ بر 320 عدد گردید. حجیم شدن ریشه یکماه پس از سبز شدن آغاز و تا اواسط آبانماه روند صعودی داشت. حداکثر سرعت رشد برگ و اندامهای هوائی در حرارتهای 15 الی 20 درجه سانتیگراد ایجاد و در حرارتهای بیش از 25 درجه سانتیگراد سرعت آن کاهش یافت. مرگ برگهای اولیه در اواخر تیرماه آغاز گردید. حداکثر شاخص سطح برگ در مرداد ماه بدست آمد و رابطه آن با وزن اندامهای هوائی خطی بود. در اوایل رشد نسبت اندامهای هوائی به ریشه 3:1 ، اواخر تیرماه 1:1 و در زمان رسیدگی صنعتی 2:10 تعیین گردید. حداکثر میزان رشد گیاه یکصدو ده روز پس از جوانه زدن ایجاد شد که مصادف با زمان حداکثر شاخص سطح برگ بود. بیشترین میزان رشد نسبی (R.G.R) با افزایش سن چغندر کاهش یافت و بیشترین میزان فتوسنتز خالص در دهه اول مرداد حاصل گردید. سرعت افزایش وزن غده ها در خردادماه کم و در تیر، مرداد و شهریور ماه سریع تر بود. افزایش وزن غده ها در مهرماه محسوس نبود ولی تا اواسط آبان ماه روند صعودی داشت. تجمع قند از ابتدای تشکیل غده آغاز و تا اواسط مهرماه ادامه داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study on the sugar beet growth pattern in Kermanshah

نویسنده [English]

  • M. Koulivand
Research Center of Kermanshah, Iran
چکیده [English]

This research was carried out in Kermanshah province for two years (1984-1985). Sugar beet loss assessment caused by flea-beetle was studied on leaves and some insecticides were tested on adults. Results showed that, when one flea feeds on one or two plants, damage is low on leaves, but when two and three fleas feed on one plant in comparison with an unfed plant, results are as follows: -when there isn’t any flea on plant from 2-leaf stage up to end of 6-leaf stage, average No. of leaves is 6, length and width of leaves are 3.13 and 0.93 Cm. respectively and the rate of infestation per plant is zero. -when there are two fleas on one plant in same stage, average No. of leaves is 5.25, length and width of leaves are 2.13 and 0.7 cm. respectively and the rate of infestation per plant is 3.35 (more than medium infestation). -when there are three fleas on one plant, average No. of leaves is 4.5, length and width of leaves is 1.02 and 0.48 cm. respectively and the rate of infestation per plant is 4.45 (more than high infestation). To determine the effective and suitable insecticide some of them were chosen out of various groups of chemicals and tested on adults. The most effective types and dosage were: Phenvalerite 20% , 750 cc and phosalone 35% 3 litres per hectare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth pattern
  • sugar beet