برآورد سطح برگ چغندرقند

نوع مقاله : علمی و فنی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند، کرج ایران.

2 کارشناس موسسه تحقیقات چغندرقند، کرج، ایران.

چکیده

اندازه سطح برگ فاکتور مهمی در کمیت محصول چغندرقند به شمار می آید. تخمین ماکزیمم سطح برگ و دانستن آن در ارقام مختلف برای اطلاع از فتوسنتز خالص برای محققین و پژوهندگان در زمینه های بهنژادی و تعیین ارقام مناسب امر ضروری است. در این بررسی مدلی معرفی شده است که وقتی تعداد برگها از یک صد عدد بیشتر باشد مقدار انحراف اندازه گیری و برآورد کمتر از یک درصد می شود. مساحت برگ با سطوح پلوئیدی چغندرقند ارتباط دارد. لذا روابط بدست آمده برای برآورد سطح برگ در هر سطح پلوئیدی با هم متفاوت است. در این تحقیق توده مخلوطی از تریپلوئید و دیپلوئید و تتراپلوئید مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تعیین رابطه تجربی بین مساحت برگ و بزرگترین طول و بزرگترین عرض آن شکلهای مختلف همبستگی مورد تحلیل قرار گرفته که ضرائبی همبستگی در کلیه موارد در سطح 99% اطمینان معنی دار بوده است. با بررسی کلیه مدلهای بدست آمده مدلهای زیر انتخاب شده اند.
Y=0/84138 + 6/4736   L.W                                         سانتیمتر 16 < L
Y=-201/3558+12/409L+12/359W                        سانتیمتر 16 > L      
در روابط فوق Y سطح برگ برحسب سانتیمتر مربع L بزرگترین طول برگ برحسب سانتیمتر و W بزرگترین عرض برگ برحسب سانتیمتر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of sugar beet leaf area

نویسندگان [English]

  • J. Gohari 1
  • A. Rohi 2
1 Researcher of Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran.
2 Expert of Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Leaf area is an important factor that has effects on sugar beet yield. Estimation of maximum leaf Area Index (L.A.I) and it’s occurrence time for different cultivars are considered as important selection criteria for breeders. There are several methods for estimation of L.A.I. Some of these methods are difficult or time consuming. Therefore they are not practical. Some methods need accurate instrument and as a result are not usable in certain circumstances. There are some mathematical methods that haven’t reliable precision for estimation of single leaf area or a few leaves areas. This investigation demonstrated that, if the number of leaves for estimation of L.A.I exceeds one hundred, the error of estimation will be less than + 1 percent. The area of leaf depends on plant ploidy level. This study has been conducted using a population of mixed: 2n, 3n and 4n ploidy levels. Following equations have been found for each sugar beet leaf group.
Y=6.4736 + 0.84138   L.W                                        L < 16 centimeters
Y=-201.02558 + 12.404 L     + 12359 W                    L > 16 centimeters
In the above equations Y is leaf area in cubic Cm, L is the highest length of leaf in cm and W is the largest width of leaf in Cm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaf area
  • sugar beet