استفاده از روش کشت نشائی جهت صرفه جویی در مصرف آب، سم و کود شیمیایی

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند، کرج، ایران

2 کارشناس موسسه تحقیقات چغندرقند، کرج، ایران

چکیده

به منظور مقایسه دو روش کشت نشائی و مستقیم در زراعت چغندرقند پس از آخرین آبیاری جو در جهت صرفه جویی در مصرف آب، سم و کود شیمیایی طرح در مناطق کرج، قزوین، ساوه، اراک، جوین و مشهد (شیرین) به اجرا در آمد، سطح اجرای طرح در هر یک از مناطق از 2000 مترمربع تا یک هکتار بود. نتایج تحقیقات نشان داد که روش کشت نشائی به طور کلی در مجموعه شش منطقه از نظر محصول ریشه 16/22 تن درهکتار معادل 64/63 درصد افزایش نسبت به کشت مستقیم داشته است. از نظر میزان شکر تولیدی کشت گلدانی 45/4 تن درهکتار معادل 6/78 دردصد نسبت به کشت مستقیم افزایش داشت. در روش کشت نشائی چغندرقند پس از آبگیری از جو حدود 3000 متر مکعب آب خالص صرفه جوئی گردید که با راندمان مصرف 50% به 6000 مترمکعب بالغ می شد. همچنین در سیستم کشت نشائی از مصرف یک بار علفکش، دوبار حشره کش و مصرف کود ازته قبل از کشت صرفه جویی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Saving water, pesticides and fertilizers by sugar beet transplanting method

نویسندگان [English]

  • J. Gohari 1
  • Gh. Tohidloo 2
1 Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran
2 Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

A research project was conducted in order to compare transplanting and direct sowing method in sugar beet production after the last irrigation turn of barley in Karaj, Qazvin, Saven, Arak Jovaih and Mashhad regions. The experimental area in different regions were within a range of 2000-10000m2. The results of  this investigation showed that the transplanting method increase the root yield by 22.16 t/ha (63.64 %) and the sugar yield by 4.45 t/ha (78.6%) when compared with the direct sowing method. Using transplanting method, 3000 m3  water corresponding to 6000m3 with 50% irrigation efficiency was saved. Additionally one herbicide and two pesticide applications and also the nitrogen fertilization before sowing were saved using transplanting technique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saving
  • sugar beet
  • Transplanting method