دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، اسفند 1375، صفحه 1-83 (در این جلد شماره های 1 و 2 با هم می باشد.) 

علمی- تحقیقاتی

استفاده از روش سی بندینگ جهت بررسی کروموزومهای چغندرقند

صفحه 1-4

10.22092/jsb.1997.116458

محسن آقایی زاده؛ پریچهر احمدیان؛ علیرضا طالعی؛ بهمن یزدی صمدی؛ ایرج علیمردای؛ یوسف آقایف


شناسنامه علمی شماره

تأثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه هفت توده اصلاحی چغندرقند تحت تنش شوری

صفحه 5-18

10.22092/jsb.1997.116459

کاظم قاسمی گلعذانی؛ رحیم محمدیان؛ محمد مقدم واحد؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر


بررسی اثر سه گراس کش جدید در مزارع چغندرقند

صفحه 47-54

10.22092/jsb.1997.116485

پرویز شیمی؛ داریوش قنبری بیرگانی؛ سیدموسی الرضا دلقندی؛ مجتبی قلندر؛ حسین فاطمی


علمی- تحقیقاتی

ریزومانیا بیماری نوظهور چغندرقند

صفحه 62-71

10.22092/jsb.1997.116487

محمدناصر ارجمند؛ علی آهون منش