دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، پاییز و زمستان 1375، صفحه 1-83 (در این جلد شماره های 1 و 2 با هم می باشد.) 

علمی- تحقیقاتی

1. استفاده از روش سی بندینگ جهت بررسی کروموزومهای چغندرقند

صفحه 1-4

محسن آقایی زاده؛ پریچهر احمدیان؛ علیرضا طالعی؛ بهمن یزدی صمدی؛ ایرج علیمردای؛ یوسف آقایف


شناسنامه علمی شماره

2. تأثیر فرسودگی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه هفت توده اصلاحی چغندرقند تحت تنش شوری

صفحه 5-18

کاظم قاسمی گلعذانی؛ رحیم محمدیان؛ محمد مقدم واحد؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر


6. بررسی اثر سه گراس کش جدید در مزارع چغندرقند

صفحه 47-54

پرویز شیمی؛ داریوش قنبری بیرگانی؛ سیدموسی الرضا دلقندی؛ مجتبی قلندر؛ حسین فاطمی


علمی- تحقیقاتی

8. ریزومانیا بیماری نوظهور چغندرقند

صفحه 62-71

محمدناصر ارجمند؛ علی آهون منش


گزارش کوتاه

10. شته ریشه چغندرقند

صفحه 83-83

ولی اله غدیری