بررسی اثر سه گراس کش جدید در مزارع چغندرقند

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی، تهران، ایران

2 کارشناس بخش تحقیقات گیاهپزشکی صفی آباد، دزفول، ایران

3 کارشناس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات خراسان، مشهد، ایران

4 کارشناس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات اراک

5 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات اصفهان بخش گیاهپزشکی، اصفهان، ایران

چکیده

سه گراس کش جدید با نامهای هالوکسی فوپ – آر – متیل استر (گالانت سوپر 8/10% امولسیون). کلتودیوم (سلکت 25% امولسیون) و پروپاکویزافوپ (آجیل 10% امولسیون)، در مقایسه با گراس کش ثبت شده هالوکسی فوپ اتیل (گالانت 5/12% امولسیون) در مزارع چغندرقند واقع در کرج، اصفهان، صفی آباد دزفول، مشهد و اراک مورد آزمایش قرار گرفتند. آزمایش در قالب یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در 11 تیمار و 4 تکرار به مرحله اجراء در آمد. به منظور مبارزه با علفهای هرز پهن برگ از علفکش دس مدیفام (بتانال آ-ام) به میزان 5 لیتر درهکتار در کل سطح مزرعه استفاده گردید. براساس نتایج حاصل از ازمایشها، گراس کشهایی که مشابه و یا بهتر از علفکش هالوکسی فوپ اتیل عمل نموده اند و توصیه می شوند، عبارت بودند از پروپاکویزافوپ در میزانهای 1 و 5/1 لیتر، کلتودیوم در میزان 4/0 و 5/0 لیتر باضافه 3 لیتر مویان مخصوص، و هالوکسی فوپ-آر-متیل استر در میزان های 75/0 و 1 لیتر درهکتار.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of three new graminicides in sugar beet fields

نویسندگان [English]

  • P. Shimi 1
  • D. Qanbari bigani 2
  • M.R. Delqandi 3
  • M. Qalandar 4
  • H. Fatemi 5
1 Plant Pests and Diseases Research Institute, Tehran, Iran
2 Plant Pests and Diseases Research Safiabad, Dezful, Iran
3 Plant Pests and Diseases Research Khorasan, Mashhad, Iran
4 Plant Pests and Diseases Research Arak, Arak, Iran
5 Plant Pests and Diseases Research Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Three new graminicides , ie: haloxyfop –r- metyl ester (Galant  Super 108 EC); clethodim (Select 25 EC)+specialized adjuvant, and propaquizafop (Agil 100 EC), were tested in comparison with haloxyfop ehtoxy-eth1ester (Galant 12.5% EC)-registered in Iran for the control of grasses in sugar beet fields in Karaj, Isfahan, Dezful, Mashhad, and Arak during 1994. The  RCBD experiments included 11 treatments and 4 replication s. Desmedipham (Betanal AM 15.7% EC) at 5 1/ha was used as a general broadleaf killer in the field. Treatment s which acted similar to, or better than the standard Haloxyfop ethoxyethy1 ester included propaquizafop at 1 and 1.5 1/ha , clethodium at. 4 and 5 l/ha plus 3 l/ha adjuvant, and haloxyfop – r- methyl at .75 and 1 l/ha. These treatments were recommended for registration in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graminicides
  • sugar beet