انتخاب رگه های نتاج چغندرقند متحمل به شوری با مقایسه پتانسیل تولید و ضریب حساسیت به تنش در شرایط خاکهای

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند، کرج، ایران

چکیده

برای بررسی رگه های چغندرقند متحمل به شوری از نظر عملکرد ریشه، درصد قند و قند سفید در هکتار، شش رگه نتاج همراه با دو توده اصاحی و یک شاهد نیمه متحمل به مدت دو سال در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در اراضی ساوه (خاک شور) و کمال آباد (خاک معمولی) مقایسه شدند. پس از برداشت محصول علاوه بر صفات فوق، خلوص شربت و مقدار سدیم و پتاسیم در ریشه مورد ارزیابی قرار گرفتند. ضریب حساسیت به شوری تیمارها از نظر عملکرد ریشه نیز محاسبه گردید، با در نظر گرفتن کلیه صفات، یک توده اصلاحی –II-B9529 و دو رگه نتاج 55-P.7233 و 148-P. 8001 نسبت به سایر تیمارها برتری و از نظر آماری بین آنها اختلاف معنی داری وجود داشته است. این دو رگه نتایج از نظر تولید قند سفید در هکتار قابل ملاحظه بود و در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری داشتند. این دو رگه نتایج از نظر تولید قند سفید در هکتار قابل ملاحظه بود و در مقایسه با شاهد تفاوت معنی داری داشتند. توده اصلاحی نیز بیشترین ریشه (26/18 تن در هکتار) را تولید کرد. در برنامه های بهنژادی این منابع ژنتیکی برای تهیه واریته های پیشرفته و متحمل به شوری مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Screening sugar beet progeny lines for salinity tolerance by comparing potential productivity and stress coefficient under saline and normal soils

نویسندگان [English]

  • Z.A. Ranji
  • M. Parvizi Almani
Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

Comparison of six sugar beet progeny lines, two breeding populations, and a semi-tolerant variety (Check) was make for root yield, sugar content, white sugar yield as well as potassium and, purity contents at two years. The experimental design was a randomized complete block with four replications which is carried out at two locations (saline and normal soil) at Saveh and Karaj, respectively. The coefficient of salinity sensitivity for root yield was obtained. Significant differences were found between the progeny lines 7233-P.55, 8001-P.148, and the breeding population 9529-II-Bulk for high root yield, sugar content and white sugar yield. The breeding population 9529-II-BULK  with 26.18t/h root yield was superior than other materials. These sources would be useful for the breeding programs conducting the development of salinity tolerant varieties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Progeny
  • Potential productivity
  • Saline and normal soils
  • sugar beet