مقایسه هزینه مدت زمان موردنیاز انتقال ریشه چغندرقند در دو روش دستی و ماشینی

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان شرقی، تبریز، ایران

چکیده

در تولید بذر چغندرقند ریشه از مراحل پرزحمت، پرهزینه، کارگر بر و زمان بر می باشد به منظور دستیابی به عملکرد بیشتر بذر، کاهش هزینه های تولید، یکنوع ماشین ریشه کار نیمه اتومانیک برای چغندرقند طرح و نمونه سازی شد. قبل از تولید انبوه هر ماشین لازم است توجیه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گیرد. در این طرح ظرفیت مزرعه ای و هزینه های کاشت ریشه چغندرقند در دو روش دستی و ماشینی در پنج تکرار با استفاده از آزمون به طریق مشاهدات جفتی مقایسه و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که هزینه های کاشت ریشه چغندرقند در روش ماشینی نسبت به دستی 19/10% کاهش یافت. مدت زمان کاشت در روش ماشینی نسبت به دستی 25/206% کمتر شد. متوسط تراکم بوته در کاشت ماشینی و دستی بترتیب 28500 و 20850 بوته درهکتار بود. راندمان تعداد بوته کاشته شده در واحد سطح در روش ماشینی نسبت به روش دستی 7/36% افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of expenses and time required for transplanting sugar beet stecklings in hand and semi- mechanized systems

نویسنده [English]

  • K. Kazeminkhah
East Azarbaijan Agricultural Research Center, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Steckling transplanting is a laborious and time consuming, therefore a difficult and expensive practice in sugar beet seed production. Therefore a new semi-automatic steckling  planter has been devised to achieve higher output by decreasing the cost of cultivation. Mechanized and hand transplanting methods were compared for their planting capacity and costs. The experiment was carried out with five replications, and treatments were sorted according to t-test. The results showed that the two systems of steckling transplanting were significantly different. The cost and duration of work in mechanized method were 10.19% and 25% lower than in hand planted method respectively and the number of plants established increased by 36.7% in machine transplanting method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hand and semi- mechanized systems
  • sugar beet
  • Transplanting steckling