اثر طولانی کردن دوره رشد بر کمیت و کیفیت چغندرقند

نوع مقاله : علمی و فنی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند، کرج ایران.

2 کارشناس موسسه تحقیقات چغندرقند، کرج، ایران.

چکیده

بذر یک رقم چغندرقند در گلدانهای کاغذی کشت و بعد از 50 روز به زمین اصلی انتقال داده شد. این ازمایش در منطقه همدان که طول دوره رشد محدود دارد انجام گرفت. کشت نشائی موجب افزایش 3/8 تن در هکتار عملکرد ریشه 32/1 تن هکتار عملکرد قند ناخالص و 95/0 تن درهکتار قند خالص شد (با 5/99 درصد اطمینان9. این بررسی نیاز به مقایسه اقتصادی روش کشت نیز دارد. کشت در گلدانهای کاغذی دارای مزایایی از جمله مبارزه ساده تر با علف هرز و صرفه جوئی در سه نوبت آبیاری و آماده نمودن زمین در فرصت مناسب و کنترل تراکم بوته نیز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of transplanting on quality and yield of sugar beet

نویسندگان [English]

  • J. Gohari 1
  • A. Rohi 2
  • Gh.R. Sabzehee 1
1 Researcher of Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran.
2 Expert of Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Sowing sugar beet seed in paper pots and transplanting seedlings to the field, increased the root yield by 8.3 t/h, the gross sugar yield by 1.32 t/h and net sugar yield by 0.95 t/h. The results were obtained with 99.5 percent confidence, showing and increase in sugar yield. An economical study for comparing transplanting versus direct sowing method is necessary, in the future. Weed control, saving three times irrigation, providing time for soil preparation before planting, and plant density control are advantages observed during this investigation, thus leading us to recommend the paper pot method for sugar beet planting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality and yield
  • sugar beet
  • Transplanting