تاثیر کم آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

2 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

زارعین چغندرکار در اراضی بدون محدودیت شوری آب و خاک  به علت مصرف بیش از نیاز آب آبیاری با افت کیفیت ریشه مواجه هستند. در سال 1379 جهت تعیین رابطه کم آبیاری و کمیت و کیفیت ریشه چغندرقند مطالعهﺍی در ایستگاه کبوترآباد مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان انجام شد. در این پژوهش شش تیمار میزان آب مصرفی از 10770 تا 8554 مترمکعب در هکتار با استفاده از روش آبیاری بارانی تک شاخهﺍی با آبﭘاشﻫای نلسون F43 با فاصله 12 متر و فشار 5/3 اتمسفر اعمال گردید. رقم چغندرقند مورد استفاده مولتی ژرم7233 بود, پس از نصب سیستم، الگوی پخش و شدت پاشش نازلﻫا تعیین گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که با کاهش مصرف آب عملکرد ریشه، قند ناخالص، سدیم ریشه و قند قابل استحصال به صورت معنیﺩار کاهش، ولی درصدقند و میزان ازت مضره ریشه به صورت معنیﺩاری افزایش یافت. حداکثر عملکرد ریشه در تیمار 10770 متر مکعب در هکتار به میزان 55 تن در هکتار بدست آمد. در حالی که با مصرف 8554 متر مکعب آب, عملکرد ریشه تا 10/20 تن در هکتار کاهش یافت.  با اعمال کم آبیاری کارایی مصرف آب برای عملکرد ریشه کاهش نشان داد. کاهش کارایی مصرف آب برای عملکرد قند به میزان 80/4 تن در هکتار از تیمار 9815 مترمکعب آب در هکتار و کمتر از آن حادث شد. در این تحقیق مشخص شد که سدیم ریشه نسبت به مقادیر آب عکسﺍلعمل نشان میﺩهد، بدین مفهوم که مصرف بیشتر آب سدیم ریشه را افزایش داده و در نتیجه درصدقند چغندرقند را کاهش میﺩهد. در این اراضی با مصرف مقدار واقعی آب مورد نیاز نمی توان میﺗوان از افزایش سدیم ریشه و کاهش درصد قند جلوگیری کرد. نتایج این تحقیق نشان داد که با کاهش مصرف آب کمتر از 5/97 درصد آب مورد نیاز نمیﺗوان راندمان مصرف آب برای عملکرد قند را افزایش داد. هم چنین عملکرد قند سفید نسبت به کم آبیاری واکنش نشان داد و با کاهش مصرف آب، عملکرد قند سفید به صورت معنیﺩار کاهش یافت, به طوری که در تیمارهای مصرف 10498 و 8554 متر مکعب آب در هکتار, عملکرد قند سفید به ترتیب 56/4 و 42/2 تن در هکتار کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of water deficit on sugar beet quality and quantity in Kabotarabad-Esfahan

نویسندگان [English]

 • M. R. Jahadakbar 1
 • H. R. Ebrahimian 1
 • M. Torabi 1
 • J. Gohari 2
1 Members of the scientific board of Agricultural Research center of Isfahan
2 - Sugar Beet Institute-Iran
چکیده [English]

In some regions of Isfahan, although there is no soil and water salinity limitations, quality of sugar beet root is very low because of using high amount of irrigation water. A study was conducted to determine the relation between low irrigation and quality and quantity of sugar beet. In this study, a line source irrigation system for six water use treatments (from 10770 to 8554 m3/hec) was used. The results showed that root yield, sugar yield, sodium of root and white sugar yield decreased significantly when water use was decreased but sugar content and α- amino- N increased significantly. Maximum root yield (55 ton per hectar) was obtained at 10770 m3/hec water use treatment, where as root yield decreased to 20.10 ton per hectar at 8554 m3 irrigation water. Sodium of root responded to water contents, in that higher amount of water increased the sodium of root and as a result sugar content of sugar beet decreased. The results showed that water content less than 97.5% of the total water requirement did not increase water use efficiency for sugar yield. Also, white sugar yield responded to low irrigation and it was significantly decreased with water use deficit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Deficit Irrigation
 • Kabotarabad-Isfahan
 • Line source irrigation
 • sugar beet
 • quality
 • Sodium of root
 • Sugar yield