دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 1-96 

کامل علمی - پژوهشی

مقایسه روشﻫای مختلف ارزیابی مقاومت به پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه در ژنوتیپ‌های منتخب چغندرقند

صفحه 1-22

10.22092/jsb.2003.7149

سیدباقر محمودی؛ محمود مصباح؛ عزیزاله علیزاده؛ حسن ابراهیمی کولایی


بررسی تحمل به شوری و تنوع کروموزومی در کشت سلول چغندرقند

صفحه 37-50

10.22092/jsb.2003.7151

پیمان نوروزی؛ سیدیعقوب صادقیان؛ محمود مصباح؛ تهمینه لهراسبی


محاسبه دورة رشد و تخمین تولید خالص بیوماس چغندرقند به روش فائو در دشت‌ سیلاخور لرستان

صفحه 67-79

اکبر سهرابی؛ جواد گیوی؛ محمد جعفر ملکوتی؛ محمدحسن مسیح‌آبادی؛ سیدعلیرضا سید جلالی


تاثیر کم آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در کبوترآباد اصفهان

صفحه 81-93

10.22092/jsb.2003.7168

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ منوچهر ترابی؛ جواد گوهری


گزارش کوتاه

پیشرفت در تولید بذر مونوژرم هیبرید تجارتی

صفحه 95-96

10.22092/jsb.2003.7171

جواد گوهری؛ منصور مصباح؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ فرحناز حمدی