دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، اسفند 1382، صفحه 97-177 

کامل علمی - پژوهشی

تأثیر بیماری سفیدک سطحی چغندرقند بر کمیت وکیفیت محصول در استان کرمانشاه

صفحه 97-108

10.22092/jsb.2004.7195

جهانشاه بساطی؛ اسدا... زارعی؛ محمدرضا ضرابی؛ حسین فضلی


تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی مداوم بر کمیت و کیفیت سه رگه چغندرقند

صفحه 133-143

مهدی برادران فیروزآبادی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ محمد مقدم؛ ذبیح اله رنجی؛ مهدیه پارسائیان


عوامل مؤثر بر کارایی فنی چغندرکاران در استان کرمانشاه

صفحه 161-173

10.22092/jsb.2004.8211

عادل نعمتی؛ جهانشاه بساطی؛ اسدا... زارعی؛ امیرحسین رستم پور