دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1382، صفحه 97-177 

کامل علمی - پژوهشی

1. تأثیر بیماری سفیدک سطحی چغندرقند بر کمیت وکیفیت محصول در استان کرمانشاه

صفحه 97-108

جهانشاه بساطی؛ اسدا... زارعی؛ محمدرضا ضرابی؛ حسین فضلی


3. همبستگی بین صفات کمی و کیفی چغندرقند در شرایط تنش شوری و خشکی در مقایسه با شرایط بدون تنش

صفحه 123-132

عبدالمجید خورشید؛ محمود مصباح؛ ذبیح اله رنجی؛ سعید واحدی؛ منصور مصباح


4. تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی مداوم بر کمیت و کیفیت سه رگه چغندرقند

صفحه 133-143

مهدی برادران فیروزآبادی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ فرخ رحیم زاده خوئی؛ محمد مقدم؛ ذبیح اله رنجی؛ مهدیه پارسائیان


6. عوامل مؤثر بر کارایی فنی چغندرکاران در استان کرمانشاه

صفحه 161-173

عادل نعمتی؛ جهانشاه بساطی؛ اسدا... زارعی؛ امیرحسین رستم پور