تأثیر بیماری سفیدک سطحی چغندرقند بر کمیت وکیفیت محصول در استان کرمانشاه

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه

2 دانشگاه شهید چمران

3 مدیریت زراعت سازمان جهادکشاورزی کرمانشاه

4 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

به منظور بررسی میزان افت عملکرد ریشه و درصدقند ناشی از بیماری سفیدک سطحی، تعداد 10 ژنوتیپ در قالب طرح بلوکﻫای کامل تصادفی در یک آزمایش فاکتوریل با سه تکرار در سال 1380 در کرمانشاه موردمقایسه قرار گرفتند. ژنوتیپ ها یک فاکتور و سمپاشی در دو سطح, فاکتور دیگر را تشکیل دادند. برای ایجاد آلودگی مصنوعی از سوسپانسیون کنیدیﻫای قارچ استفاده شد وشش هفته پس از استقرار عامل بیماری شاخص آلودگی برای تیمارها تعیین گردید. نتایج نشان داد، ژنوتیپﻫایی که با سم کنترل شدند عملکرد ریشه بالاتری داشتند. به طور کلی سمپاشی باعث افزایش 5/16 درصد عملکرد ریشه گردید. پاسخ ژنوتیپﻫا به کنترل شیمیایی در افزایش عملکرد ریشه بسیار متفاوت بود و افزایش عملکرد ریشه،  از 5/0 تن در هکتار در ژنوتیپ 7233 B41K  تا 7/19  تن در هکتاردر ژنوتیپ 7233P.107  مشاهده شد. عکس العمل ژنوتیپﻫا در مورد صفت درصدقند نیز متفاوت بود و در تیمارهای سمپاشیﺷده درصدقند افزایش یافت، به طوریکه در ژنوتیپ7233 P .107 میزان درصدقند حدود 2/2 درصد نسبت به شرایط سمپاشی نشده افزایش نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of powdery mildew disease on quantity and quality of sugar beet yield in Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • J. Basati 1
  • A. Zareii 2
  • M.R. Zarrabi 3
  • H. Fazli 4
1 kermanshah agricultural research center
2 Chamran University
3 kermanshah agricultural research center
4 Sugar Beet Seed Institute, Iran
چکیده [English]

To study  the effect of powdery mildew on sugar beet yield and percentage of sugar losses sugar percent losses, ten genotypes were compared in a factorial  experiment based on  randomized complete block design with 3 replications and two factors. The first factor was spraying treatment with two levels and the second were genotypes. Inoculation was carried out using the pathogens' conidial suspension. Disease severity index was calculated based on the Wangs' scale 6 weeks after inoculation. Data showed that  fungicidal application increased root yield( 16.5 %). However the positive response of the genotypes to chemical control of powdery mildew was variable. Increase in root yield varied from 0.5 tons/ha in Bulk 7233 to 19.7 tons/ha in the genotype 7233 p.107 Response of genotypes was also different in sugar percent and in the sprayed treatment sugar percent increased. Maximum sugar increase (2.2 %) was obtained in the genotype 7233 p.107.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical control
  • Kermanshah
  • Powdery mildew disease
  • sugar beet