عوامل مؤثر بر کارایی فنی چغندرکاران در استان کرمانشاه

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

به منظور بررسی عوامل مهم و مؤثر در تولید چغندرقند، با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای در استان کرمانشاه در مجموع 100 کشاورز از شهرستانﻫای کرمانشاه و اسلام‌آباد غرب انتخاب و اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه در سال زراعی 1380-1379 جمعﺁوری و مورد پردازش قرار گرفت. ارزیابی کارایی فنی چغندرکاران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تابع تولید مرزی تصادفی به شکل کاب- داگلاس صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متوسط کارایی فنی چغندرکاران در شهرستان کرمانشاه 82 درصد و در شهرستان اسلام‌آباد‌ غرب 77 درصد میﺑاشد. در این مطالعه تعداد قطعات، نوع کشت سال قبل، مصرف کود براساس آزمون خاک، زمان آخرین آبیاری (زمان رهایی)، روش کاشت محصول و مطالعه نشریات ترویجی بر کارایی فنی چغندرکاران مؤثر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting technical efficiency the sugar beet producers in Kermanshah province

نویسندگان [English]

  • A. Neamati 1
  • J. Basati 1
  • A. Zareii 2
  • A.H. Rostam pour 3
1 kermanshah agricultural research center
2 kermanshah agricultural research center
3 Azad University of Karaj
چکیده [English]

In order to study effective factors in sugar beet production using two stage cluster sampling, totally one hundred producers were selected from kermanshah and Islamabad cities in kermanshah province. Data were collected through interviews and  filling out questionnairs for crop season 1999-2000. Evaluation of technical efficiency of sugar beet producers and  its  effective factors was carried out using cob-Douglas productions functions and Maximum likelihood Method. Results showed that average rate of technical efficiency of  farmers was 82 percent in kermanshah  and  77 percent in Islamabad. The effects of the number of fields, previous year culture, fertilizer usage based on soil analysis, time of the last irrigation, culture method and reading extension materials were evident on sugar beet producer technical efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency of producer
  • Kermanshah
  • Islamabad garb
  • sugar beet
  • Technical Efficiency