همبستگی بین صفات کمی و کیفی چغندرقند در شرایط تنش شوری و خشکی در مقایسه با شرایط بدون تنش

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند

2 هیئت علمی مؤسسه تحقیقات چغندرقند

3 کارشناس موسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

به منظور بررسی همبستگی صفات, تعداد 10 توده چغندرقند و دو رقم شاهد حساس به شوری و خشکی در قالب طرح بلوکﻫای کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط بدون تنش، تنش خشکی و شوری مورد ارزیابی قرار گرفتند. این تحقیق در سال 1379 برای شرایط نرمال و تنش خشکی در مزرعه کمال آباد کرج و برای تنش شوری در مزرعه امیرآباد هنرستان کشاورزی مردآباد صورت گرفت. آبیاری در تنش خشکی زمانی انجام شد که رطوبت خاک در اطراف  گیاه به نقطه پژمردگی رسید. هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک در شرایط شور برابر با 18میلیﻣوس بر سانتیﻣتر بود. در این تحقیق صفات طول و عرض برگ، طول دمبرگ، طول و عملکرد ریشه، عملکرد شکر سفید، مقادیر ازت، سدیم، پتاسیم، شاخصNa/K، وزن خشک ریشه، وزنﺗر و خشک اندام هوائی در هر دو محیط اندازهﮔیری شدند و ضرایب همبستگی آنﻫا با روش پیرسون تعیین گردید. نتایج نشان داد که در شرایط بدون تنش همبستگیﻫای ساده عملکرد ریشه با عملکرد شکر سفید، پتاسیم، شاخص Na/K، درصد قند ملاس  و وزن خشک ریشه مثبت و  با خلوص شربت منفی و معنیﺩار بود. همبستگی ساده عیارقند با صفات مقدار ‌سدیم، شاخص Na/K و  درصد قند ملاس منفی و با عملکرد شکر سفید و خلوص شربت مثبت و معنیﺩار بود.در شرایط خشکی ضرایب همبستگی عملکرد ریشه با صفات  عملکرد شکر سفید، وزن خشک ریشه وعرض برگ مثبت و معنیﺩار بود. در شرایط تنش شوری نیز همبستگی عملکرد ریشه با صفات عملکرد شکرسفید،  وزن خشک ریشه و اندام هوایی مثبت و معنیﺩار بود. براساس نتایج این تحقیق همبستگی بین صفات مورد مطالعه با تغییر محیط طبیعی دستخوش تغییرات فراوانی گردید به طوری که برخی از این تغییرات مثبت و برخی منفی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Correlation between quantitative and qualitative traits under salinity and drought in comparison with non-stress conditions in sugar beet (Beta vulgaris)

نویسندگان [English]

 • A. Khorshid 1
 • M. Mesbah 2
 • Z. Ranji 2
 • S. Vahedi 3
 • M. Mesbah 2
1 Sugar Beet Seed Institute, Iran
2 Sugar Beet Seed Institute, Iran
3 Sugar Beet Seed Institute, Iran
چکیده [English]

Phenotypic coefficient correlation is a relation criteria for traits. This coefficient can be used to differentiate insignificant traits of  varieties in selection programs. This survey was carried out with 10 breeding populations and susceptible controls in normal and stress conditions. The drought field was irrigated when plants reached wilting point. Traits such as leaf length and width, petiole length, root yield and length, white sugar yield, N, K, Na/K, root dry weight and shoot wet and dry weight were studied in stress and non stress conditions. The data were analyzed and correlation coefficients were determined using, Pearson’s method. The results showed that in normal condition correlation between RY and WSY, K, Na/K and RDW  was significant. The relation between RY and WSY, RDW and SDW was significant in drought conditions. The correlation between RY and WSY, RDW and SDW was significant in saline conditions. The results also showed that the morphological traits measured in this survey were very important, particularly in stress conditions. In drought stress conditions, selection for small and few number of leaves and in saline conditions, the low amount of storage of sodium in root  is very important for breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Correlation coefficient
 • K
 • Na and N impurities
 • Purity
 • Salt and drought stress
 • sugar content