شناسائی و بیماریزایی گونهﻫای فوزاریوم همراه با پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند درایران

نوع مقاله : کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران

2 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

 از نمونهﻫای دارای علائم پژمردگی و  پوسیدگی ریشه و طوقه چغندرقند در مناطق مختلف چغندرقندکاری ایران مجموعا" 94 جـدایه فوزاریوم جداسازی شد. خصوصیات ریختﺷناسی جدایهﻫا با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر مـورد بـررسیﻫا ی تـاکسونومیـکی  قـرار گـرفت و جدایهﻫا, به ترتیب فراوانی در شش گونه F. solani , F. oxysporum, F. equiseti ,F. nygamai ,F. proliferatum, F. culmorum قرار گرفتند. مطالعات بیمارﻱزایی جدایهﻫا در شرایط گلخانه در خاک سترون با استفاده از مایه قارچ روی دانه گندم و مایهﺯنی گیاهچهﻫا  و برشﻫای ریشه در آزمایشگاه صورت گرفت. نتایج نشان داد که به استثنای یکی از جدایهﻫای گونه F. solani بقیه جدایهﻫا هم روی گیاهچه و هم روی برشﻫای ریشه بیماریﺯا بودند و توانستند پژمردگی و یا پوسیدگی ریشه را در گیاه اِیجاد نمایند. از بین شش گونه مورد بررسی, جدایهﻫای گونهF . solani  فراوانی و بیماریﺯایی بیشتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and pathogenicity of Fusarium species associated with sugar beet root and crown rot in Iran

نویسندگان [English]

  • M. Raoufi 1
  • R. Farrokhinejad 1
  • B. Mahmoudi 2
1 Shahid Chamran University
2 Sugar Beet Seed Institute Iran
چکیده [English]

To determine the role of Fusarium species associated with sugar beet root  and crown rot, diseased samples were collected  from different fields of sugar beet in Iran including Khorasan, Khuzestan West Azarbayejan, Qazvin, Tehran, Kermanshah ,Kerman,Lorestan ,Hamedan,Charmahal Va Bachtiary provinces during growing seasons 1999-2002. In total, 94 isolates of Fusarium were obtained. Based on morphological characters , six species including: F. solani, F. oxysporum, F. equseti, F .nygamai, F. proliferatum and F. culmorum were identified.  The pathogenicity of isolates was determined through inoculation of sugar beet slices of main root using agar disc inoculum and seedling inoculation in greenhouse conditions using sterilized soil and wheat seed Inocula. Disease symptoms including root and crown rot , seedling  damping-off and wilting in the  greenhouse conditions,  and rotting of slices of main root were evaluated. Results revealed that except one isolate of F. solani the rest were pathogenic on both seedling and root slice and produced one of the two types of Fusarial disease symptoms (wilting or root rot). Some isolates of   F.solani were more aggressive than the others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusarium species
  • Root and crown rot
  • sugar beet