مناسبترین تعداد ریشه جهت اندازه‎گیری عیار قند چغندرقند

نوع مقاله: کامل علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی مؤسسه تحقیقات چغندرقند

2 کارشناس مؤسسه تحقیقات چغندرقند

3 عضو هیئت علمی داﻧﺸﮕاه اهواز

چکیده

شناخت مناسبﺗرین تعداد ریشه چغندرقند در نمونه جهت ارزیابی کیفی که نمایانگر واقعی توده باشد از اهمیت خاصی برخوردار است. روش دقیق و مطمئن در نمونه‎برداری می‎تواند عیارقند و سایر صفات محموله‎های چغندرقند تحویلی به کارخانه‎های قند را با سطح اطمینان مشخص تعیین نماید. طرحی در سال 79-1378 در مزرعه تحقیقاتی مهندس مطهری واقع در کمال‎آباد کرج اجرا گردید. رقم مورد استفاده در این بررسی  رقم  مولتی ژرم تریپلوئید IC1 بود. در طول دوره رشد گیاه، نیتروژن خالص به مقدار 180 کیلوگرم در هکتار از منبع اوره در دو نوبت توزیع شد که نوبت اول در هنگام کاشت و نوبت دوم پس از تنک و وجین بود. سایر مراقبت‎های زراعی از جمله مبارزه با آفات، بیماری‎ها، آبیاری و یادداشت‎برداری‎های لازم در دوره رشد مطابق معمول  انجام شد. مساحت مزرعه آزمایشی در حدود 2000 مترمربع، فاصله خطوط کشت 60 سانتی متر و فاصله بوته‎ها از همدیگر روی خط 20 سانتی‎متر بوده است. آزمایش دارای 16 تیمار شامل تعداد ریشه در نمونه‎ها 5 = 1n الی 80=16n  ریشه چغندرقند بوده است که از یک توده دو هزارتائی ریشه برداشت شد. هر تیمار در 10 تکرار اجرا شد. در زمان برداشت، نمونه‎برداری براساس روش معمول  انجام گرفت و  سپس خمیر ریشه از هر تیمار تهیه و تجزیه کیفی گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که در شرایط آب و هوایی معتدل مشابه کرج  وقتی که تعداد ریشه‎ها در هر کرت یا نمونه برداشت شده از هر محموله مساوی یا بیشتر از (65=13n  )عدد باشد نوسان برآورد کیفیت کاهش یافته، عیارقند و سایر صفات کیفی اندازه‎گیری شده در نمونه‎ها تقریباً به حد قابل قبولی خواهد رسید. بنابراین پیشنهاد می‎شود که در ارزیابی کیفیت ارقام تریپلوئید و پلی‎پلوئید مشابه رقمIC1 که تغییرات ژنتیکی آنها زیاد است، یک نمونه مناسب و دقیق که نمایانگر محموله یا توده چغندرقند باشد باید حداقل دارای 65 عدد ریشه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum sample size of sugar beet roots for determination sugar content

نویسندگان [English]

 • J. Gohari 1
 • H. Fazli 1
 • Gh. Tohidlou 2
 • D. Taleghani 1
 • R. Sheikhaleslami 1
 • A. Rajabi 1
 • M. Mesbah 1
 • F. Hamdi 2
 • A. Kashani 3
1 Sugar Beet Seed Institute, Iran
2 - Sugar Beet Seed Institute, Iran
3 َShahid Chamran Univ., College of Agriculture, Ahvaz- Iran
چکیده [English]

Determination of an optimum sample size for the evaluation of sugar beet quality is of vital importance. A desirable sugar beet sample could represent confidently the sugar content and quality of delivered beets to the sugar factories. This experiment was carried out at Research Station of Kamalshahr, Karadj, Iran. The experimental field was about 2000 m2 with the distance between rows and plants being 60 and 20 cm, respectively. A triploid multigerm variety (IC1) was used in this study. During the growth period, 180 kg/ha nitrogen was utilized at two times. Half of N was applied pre sowing and half of N as the top dress. The experiment was conducted by controlling disease, pests, and irrigation. Treatments included pulps of n1=5 to n16=80 roots as: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 roots after harvest. Pulps were supplied for each treatment and then chemically analyzed. The results showed that for a proper evaluation of sugar content in semiarid regions like Karaj, a minimum of 65 beet roots is required to limit the sugar content fluctuation. Therefore, for an accurate estimation of sugar content of a heterogenus varietiy such as IC1, at least 65 beet roots might be considered to represent a real sample of a sugar beet population.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Poly ploidy
 • quality
 • root number
 • Sample size
 • significance level
 • sugar beet
 • sugar content