نگرشی کلی بر نتایج مصرف مقادیر مختلف پتاسیم در زراعت چغندرقند

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 کارشناس موسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

این بررسی شامل آزمایشاتی است که در پنج منطقه مختلف چغندرکاری (کرج، همدان، شیراز، میاندوآب و مشهد) در سه سال متوالی اجرا شده و در آن از کود پتاسیم (K2O) در پنج سطح مختلف صفر، 50، 100، 150، 200  کیلوگرم در هکتار از منبع سولفات پتاسیم استفاده شده است. این تیمارها در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در پنج تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. زمان اعمال تیمارها در بهار و قبل از کشت محصول بودو نتایج بدست آمده نشان داد که وزن ریشه و عملکرد شکر تحت تأثیر مقادیر مختلف پتاسیم قرار گرفته و در سطح اعتماد یک درصد معنی دار شدند. همچنین صفات مذکرو تحت تأثیر مکانهای مختلف، اثر متقابل سال در مکان و تیمار در مکان در سال در سطح یک درصد معنی دار شدند. درصد قند بعنوان مهمترین صفت کیفی در این آزمایش تحت تأثیر تیمارهای مختلف پتاسیم قرار نگرفت اما سایر منابع تغییرات این صفت را تحت تأثیر معنی داری قرار دادند، در گروه بندی میانگین تیمارها از نظر وزن ریشه، درصد قند و عملکرد شکر مشخص شد که این صفات متأثیر از زمان اجرا، منطقه تیمارها و همچنین اثر متقابل آنها بوده است بطوری که تحت تأثیر عوامل یاد شده در گروههای مختلف قرار گرفته اند. نکته مهم اینکه پتاسیم تنها محصول ریشه را تحت تأثیر قرار داد و تأثیر مثبتی بر روی عیار قند نداشت، در نتیجه، عملکرد شک تحت تأثیر مصرف پتاسیم افزایش پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on results of different levels of potassium consumption in sugar beet cultivation

نویسندگان [English]

  • J. Gohari 1
  • Gh. Tohidlo 2
  • F. Hamdi 2
1 Associate Professor of Sugar Beet Seed Institute (SBSI) - Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 Sugar Beet Seed Institute
چکیده [English]

This experiment was conducted in five regions of spring sowing of beet cultivation as follow: Karaj, Hamadan, Shiraz, Miandoab and Mashhad for three years. Five levels of potassium (0, 50, 100, 150 & 200 kg/has) from K2SO4 source were applied before sowing. The experiment design was CRBD design with five replications. The results showed that both root yield and sugar yield were affected significantly the potassium treatments and the greatest sugar yield was obtained when 150 kg/ha potassium was applied. Root yield and sugar yield were also affected significantly by location, location treatments, time ×location and treatments × location × time. Sugar content as an important character was not distinguished by potassium, treatment however, other sources of variation were effective on sugar content. It is general concluded that potassium was effective on root yield, but not on sugar content. Therefore sugar yield increased because of root yield increasing.