دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، بهمن 1378، صفحه 1-101 (در این جلد شماره های 1 و 2 با هم می باشد.) 
تأثیر کم آبیاری در ابتدای فصل رشد بر شاخصهای رشد چغندرقند

صفحه 55-37

10.22092/jsb.2000.106179

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ شاپور حاج رسولیها؛ سید یعقوب صادقیان