دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، پاییز و زمستان 1378، صفحه 1-101 (در این جلد شماره های 1 و 2 با هم می باشد.) 
3. تأثیر کم آبیاری در ابتدای فصل رشد بر شاخصهای رشد چغندرقند

صفحه 55-37

محمدرضا جهاداکبر؛ حمیدرضا ابراهیمیان؛ شاپور حاج رسولیها؛ سید یعقوب صادقیان