تأثیر کم آبیاری در ابتدای فصل رشد بر شاخصهای رشد چغندرقند

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

3 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

صرفه جویی در آب آبیاری چغندرقند در ابتدای فصل رشد می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. در این مطالعه کم آبیاری پس از سبز شدن محصول، بر برخی شاخص های رشد چغندرقند بررسی شد. آزمایش در سال 1377 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی اصهان واقع در کبوترآباد و در خاکی با بافت رسی سیلیت در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. در این آزمایش شش دور آبیاری پس از سبز شدن کامل محصول شامل : 100 میلیمتر (شاهد)، 200 میلیمتر، 300 میلیمتر، 400 میلیمتر، 500 میلیمتر و 600 میلیمتر تبخیر از طشتک کلاس الف مطالعه شد. نتایج نشان داد که شاخص سطح برگ و وزن خشک اندام هوایی با افزایش دور آبیاری کاهش یافتند. سرعت رشد محصول اندام هوایی چغندرهایی که بخوبی آبیاری شده بودند از تیمارهایی که در ابتدای دوره رشد اب کافی دریافت نکرده بودند، بیشتر بود. سرعت رشد محصول اندام هوایی تیمارهای 100 تا 500 میلیمتر روند مشابهی داشتند در حالیکه تیمار 600 میلیمتر روندی متفاوت نسبت به سایر تیمارها نشان داد و مقدار آن نیز کمتر از سایر تیمارها بود. این مسئله احتمالا ناشی از تنش وارد شده به این تیمار بود. زمانی که سرعت رشد محصول اندام هوایی چغندرهایی که آب کافی در ابتدای رشد دریافت کرده بودند صفر گردید سرعت رشد محصول ریشه آنها به حداکثر رسید. تغییرات ماده خشک ریشه برای همه تیمارها دارای روند سیگموئیدی بود و با افزایش تنش رطوبتی ماده خشک ریشه کاهش یافت که علت آن ممکن است مربوط به کاهش عرضه کربوهیدارت ها از طریق برگها و اندامهای هوائی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of deficit irrigation in the early season on the sugar beet growth indexes

نویسندگان [English]

  • M.R. Jahadakbar 1
  • H.R. Ebrahimian 1
  • Sh. Hajrasoliha 2
  • S.Y. Sadeghian 3
1 Agricuture Research Center of Esfahan
2 Esfahan University
3 SBSI
چکیده [English]

Saving in irrigation water is important in the early season of sugar beet. The effect of early season deficit irrigation on the sugar beet growth indexes was investigated in Kabotarabad Agricultural Research Station (Esfahan) in 1998. The soil texture was silty clay and the experiment design was randomized complete block with 4 relications. Six irrigation regimes were applied after. 1) 100 mm (check), 2) 200 mm, 3) 300 mm, 4) 400 mm, 5) 500 mm and 6) 600 mm evaporation from class A pan. The results showed that both leaf area index (LAI) and foliage dry matter (DM top) of sugar beet reduced when the length of irrigation intervals were increased. The top growth rate (CGR top) of well watered beet was greater than that subjected to water stress in the early growing season. The CGR top of 100 to 500 mm treatments showed more or less the same pattern, while the 600 mm one exhibited another pattern as compared to the other irrigation treatments. This was probably due to severe of water stress. The CGR top of sugar beet subjected to 600 mm treatment was less than the other treatments. When beet plants were received sufficient water in the early season, their CGR-top reached zero, but the CGR root of these plants were maximum. Changes of DM root for all treatments had a sigmoid pattern and by increasing of water stress the DM-root decreased. The reason is probably be due to decrease in carbohydrates transportation from leaves to the storage roots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deficit Irrigation
  • sugar beet
  • growth indexe