بررسی روش مناسب تولید و کشت پروتوپلاست برای بازایی گیاه کامل چغندرقند

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند

2 کارشناس موسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

مهمترین جنبه های کاربردی کشت پروتوپلاست در چغندرقند شامل انتقال ژنهای جدید و تولید هیبریدهای غیرجنسی می باشد. بررسی قابلیت باززایی از کشت پروتوپلاست هدف تحقیق حاضر را در بر می گیرد.گیاهچه های کشت شده در شرایط استریل از گیاهان مادری رقم 9597 تهیه شدند. دو روش تولید پروتوپلاست بکار گرفته شد : 1) جداسازی پروتوپلاست از بافت مزوفیل برگ 2)جداسازی از کشت سوسپانسیون سلولی. پس از خالص سازی پروتوپلاست ها، کشت آنها در اولین محیط غذایی (K8P) انجام پذیرفت. میکروکالوس های حاصل به محیط های غذایی مختلف شامل MS, PGoB و محیط N6 حاوی هورمون های مختلف انتقال داده شدند. انتقال کالوس ها جهت جوانه زایی به  محیط PGoB و N6 حاوی یک میلی گرم در لیتر ژیبرلیک اسید (GA3) بنزیل آمینوپورین (BAP) منتقل شده بودند، توانایی تولید کالوس های باززا را از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on suitable sugar beet protoplast source and culture conditions to obtain regeneration

نویسندگان [English]

  • B. Ehsani moghadam 1
  • N. Yavari 2
1 SBSI
2 SBSI
چکیده [English]

The most important applications of sugar beet protoplast culture are production of transgenic plants and somatic hybridization. Fortunately, to date many obstacles which were involved with sugar beet protoplast culture, have successfully been removed in Iran. The production of whole plant via protoplast culture as the most final step towards using this technique is the base of this investigation. The maternal plants were in vitro cultured seedlings of a monogerm sugar beet line (9597).Protoplast isolation was carried out by two methods L1) from leaf mesophyll tissue, (2) through cell suspension culture. Purified protoplosts were cultured in K8p medium as the first nutrient medium. The obtained microcalli were transferred onto several nutrient media : PGo, MS and N6 containing different phytohormones. The subsequent calli were transferred onto PGoB and N6 media for further development. Finally, the protoplasts which had been obtained from cell suspension culture and their subsequent microcalli and calli were transferred onto N6 medium containing I mg/l BAP and 1 mg/1 GA3, revealed to be regenerative.