مناسبترین زمان مصرف کود نیتروژن در دو رقم چغندرقند در کرمانشاه

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 استادیار بخش تحقیقات چغندرقند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

چکیده

این تحقیق بمنظور تعیین مناسب ترین زمان مصرف کود نیتروژن و تأثیر آن بر روی کمیت و کیفیت چغندرقند و همچنین واکنش ارقام به زمان و میزان کود نیتروژن بمدت دو سال در ایستگاه تحقیقاتی ماهیدشت اجراء گردید. پنج زمان مصرف کود نیتروزن به عنوان عامل اول و دو رقم بذر تجارتی چغندرقند به عنوان عامل دوم در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. میزان نیتروژن مصرفی برای کلیه تیمارها براساس توصیه بخش تحقیقات خاک و آب سیصد کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد. اقام مورد بررسی شامل رقم دیپلویید گرده افشان باز 7233 و رقم پلی پلوئید pp22 و تیمارهای زمان مصرف کود نیتروژن بصورت ذیل بودند :
:t1 مصرف کل کود نیتروژن در زمان کاشت ، :t2 مصرف نصف کود نیتروژن در زمان کاشت و نصف باقیمانده بعد از اولین تنک و وجین، :t3 مصرف یک سوم کود نیتروژن در زمان کاشت، یک سوم بعد از اولین تنک و وجین یک سوم باقیمانده یک ماه پس از مرحله دوم ، :t4 مصرف دو سوم کود نیتروژن در زمان کاشت و یک سوم باقیمانده بعد از اولین تنک و وجین ،:t5 مصرف یک سوم کود نیتروژن در زمان کاشت و دو سوم باقیمانده پس از اولین تنک و وجین.
اولین تنک و وجین پس از دو تا چهار برگه شدن صورت گرفت که این مرحله معمولا در منطقه کرمانشاه  حدود 45-40 روز پس از کاشت حاصل می گردد. نتایج نشان داد که دو رقم در کلیه صفات مورد بررسی از نظر آماری تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. تیمار زمان مصرف کود نیتروژن بصورت دو سوم در زمان کاشت و یک سوم بعد از اولین تنک و ویجین وضعیت بهتری در صفات درصد قند، درصد قند قابل استحصال، عملکرد قند سفید در هکتار و خلوص شربت خام ایجاد کرد. کمترین میزان پتاسیم در تیمار مصرف کل کود نیتروژن در زمان کاشت مشاهده شد ولی از نظر آماری با سایر تیمارها اختلاف معنی داری نشان نداد. کمترین میزان سدیم و ازت مضره در تیمار مصرف کود نیتروزن بصورت دو سوم در زمان کاشت و یک سوم بعد از اولین تنک و وجین دیده شد که از نظر آماری با سایر تیمارها تفاوت معنی داری نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimum time of nitrogen application on two sugar beet varieties in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • J. Basati 1
  • M. Sadeghi 2
  • A. Jalilian 3
1 Instructor ofSugar Beet Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Kermanshah, Iran
2 Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research Center,Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor of Sugar Beet Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

A factorial experiment was conducted for two years in the Mahidasht experimental station in Kermanshah. The objective of this experiment was to determine the optimum time of nitrogen application on two sugar beet varieties from both, quality and quantity point of views. These varieties, 7233- a diploid and pp22 a polyploidy variety were grown and subjected to five levels of nitrogen application as follow :
1-The whole amount of nitrogen at planting time (t1).
2- The half amount of nitrogen at planting time and the rest after thining (t2).
3- One third of nitrogen at planting time, one third at first thinning and the rest, one month after thinning (t3).
4- Two third of nitrogen of planting time and the rest at first thinning(t4).
5- One third of nitrogen of planting time and the rest at first thinning(t5).
The results showed that there was no significant different between two varieties. The optimum time of nitrogen application for greater yield and quality of sugar beet was achieved when two third of nitrogen was applied of planting time and the rest and first thinning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimum time
  • variety
  • sugar beet