مطالعه ارتباط کاهش درصد قند با تولید برگهای جدید چغندرقند در مغان

نوع مقاله : علمی- ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان

3 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

4 موسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

این بررسی در سالهای 1374 الی 1376 و با استفاده از آزمایش کرتهای دو بار خرد شده در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در منطقه مغان اجرا شد. دو تاریخ کاشت به کرتهای اصلی و دو روش کاشت به کرتهای فرعی اختصاص یافت. کرتهای فرعی فرعی در بر گیرنده ژنوتیپ های مختلف بود. نمونه برداری بصورت پنج برداشت متوالی از اوایل تیر تا اوایل آبان ماه صورت گرفت تا بدین ترتیب تغییرات صفات مورد نظر در طی فصل رشد بررسی شود. در این مطالعه صفات مختلف از جمله وزن ریشه، وزن اندام هوائی، وزن کل، درصد قند و نسبت ریشه به اندام هوائی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از هر عاملی که باعث حذف و یا کاهش رشد مجدد رویشی و ایجاد برگهای جدید شود می تواند در افزایش درصد قند ریشه و کیفیت محصول بسیار موثر باشد. زیرا شرایط اقلیمی منطقه مغان به گونه ای است که باعث رشد سریع برگها در اوایل فصل رشد شده و سپس با بروز گرمای تابستان برگها شروع به ریزش می نمایند و پس از آن با تغییر آب و هوا، رشد مجدد اندام هوائی چغندر قند در این منطقه مشاهده می شود که این امر باعث کاهش ذخیره قند ریشه می گردد. به همین دلیل کاشت نشاهای 50 روزه چغندر قند در منطقه مغان می باشد می تواند علاوه بر تامین عملکرد ریشه مناسب به دلیل وجود دوره رشد کافی، باعث تجمع قند مناسب ریشه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of correlation between reduction of sugar content and leaf regrowth of sugar beet in Moghan region

نویسندگان [English]

  • D. Taleghani 1
  • M. Moharramzadeh 2
  • J. Gohari 1
  • A. Kashani 3
  • Gh. Tohidloo 4
  • M.A. Chegini 1
1 Sugar Beet Seed Institute, Karai, Iran
2 Moghan Agricultural Research centre, lvfoghan, Iran
3 College of Agricultural, University of Ahvaz, Iran
4 Sugar Beet Seed Institute, Karai, Iran
چکیده [English]

To study the correlation between the reduction of sugar content and leaf regrowth of sugar beet, an experiment was carried out in Moghan region in 1995-1997. A split - split plot experiment was conducted within a randomized complete block design with four replications. Two sowing dates (late March and late April), two sowing methods (direct and paper pot), and three genotypes were arranged as the main, sub and sub - sub .plots, respectively. Sugar beet plants were harvested once a month from June to -October. After each sampling, 'root yield, top weight, total weight sugar content sugar yield, and root to top ratio were determined. The results showed a lag-phase during the growth period. A rapid development of the leaves in the early stages of growth was followed by a considerable reduction in the leaf area in the middle of summer. Thereafter, plants·· resumed to produce new leaves, which in turn decreased sugar content in taproots. Warm temperature and high humidity could have an influence on this kind of physiological response in sugar beet in Moghan. The results also indicated that transplanting 50 days seedlings of z-type cultivar in the middle of March and harvesting them in September was the best treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sugar beet and Sugar content