دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، آبان 1379، صفحه 1-75 
مطالعه ارتباط کاهش درصد قند با تولید برگهای جدید چغندرقند در مغان

صفحه 13-30

10.22092/jsb.2000.113497

داریوش طالقانی؛ مجید محرم زاده؛ جواد گوهری؛ علی کاشانی؛ قاسم توحیدلو؛ محمدعلی چگینی


همبستگی بین پارامترهای پایداری در چغندرقند

صفحه 31-43

10.22092/jsb.2000.113499

حمیدرضا ابراهیمیان؛ عبدالمجید رضایی؛ سید یعقوب صادقیان


شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرج

صفحه 62-73

10.22092/jsb.2000.113502

مهدی ارزنلو؛ قربانعلی حجارود؛ سید محمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمدناصر ارجمند