دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1379، صفحه 1-75 
2. مطالعه ارتباط کاهش درصد قند با تولید برگهای جدید چغندرقند در مغان

صفحه 13-30

داریوش طالقانی؛ مجید محرم زاده؛ جواد گوهری؛ علی کاشانی؛ قاسم توحیدلو؛ محمدعلی چگینی


3. همبستگی بین پارامترهای پایداری در چغندرقند

صفحه 31-43

حمیدرضا ابراهیمیان؛ عبدالمجید رضایی؛ سید یعقوب صادقیان


5. شناسایی و بررسی بیماریزایی گونه های فورازیوم همراه ریشه چغندرقند در منطقه کرج

صفحه 62-73

مهدی ارزنلو؛ قربانعلی حجارود؛ سید محمود اخوت؛ عباس شریفی تهرانی؛ محمدناصر ارجمند