تأثیر بیماری سفید سطحی بر کمیت و کیفیت محصول ژنوتیپ های مختلف چغندرقند در کرمانشاه

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند

چکیده

به منظور بررسی واکنش ژنوتیپ های مختلف چغندر قند به عامل بیماری سفیدک سطحی (Erysiphe betae)، دوازده ژنوتیپ مختلف در یک آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط مزرعه مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور ایجاد آلودگی یکسان، کلیه تیمارها با سوسپانسیون کنیدی های قارچ، اسپور پاشی شد و شش هفته بعد از استقرار عامل بیماری، شاخص آلودگی (Severity index) برای هر تیمار محاسبه گردید. همچنین، عملکرد و شاخصهای کیفیت (درصد قند قابل استحصال، درجه خلوص شربت خام، قند موجود در ملاس، میزان املاح سدیم، پتاسیم و ازت مضره) و صفات مورفولوژیک مانند، ضخامت برگ و طول دمبرگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که عملکرد ریشه تحت تاثیر بیماری قرار گرفته و حدود هفت درصد نسبت به شاهد کاهش داشت. ولی درصد قند چندان متاثر از بیماری نبود. ضخامت برگ به عنوان یکی از صفات مورفولوژیک مورد بررسی، در ژنوتیپهای حساس بیشتر از ژنوتیپهای مقاوم بود ولی طول دمبرگ رابطه ای با شاخص آلودگی نشان نداد. املاح معدنی موجود در ریشه تحت تاثیر بیماری قرار گرفت به طوری که قند موجود در ملاس در ژنوتیپ هایی که شاخص آلودگی بالاتری داشتند بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Powdery mildew disease on quantity and quality of sugar beet yield

نویسندگان [English]

  • J. Bassati 1
  • M. Mesbah 2
  • M. Sheikholeslami 1
1 Kermanshah Agriculture Research Center, Kermannshah. lran
2 Sugar Beet Seed Institute, Karaj. Iran
چکیده [English]

To evaluate reaction of different genotypes of sugar beet to powdery mildew disease, an experiment was conducted at Mahidasht Agricultural Station in Kermanshah, TI1e experiment conducted in RCS design with 12 treatments and four replications. The severity index of powdery mildew disease was determined in each genotype and it's effect on root yield and some qualitative traits was investigated. Severity index and - rate of n-amino-N in genotypes of7233 group was higher than 1~442 group. In some genotypes, increase of severity index reduced root yield, juice purity and white sugar content. When tl1e disease was controlled i11 8001 genotype with fungicide. both mot yield and while sugar content increased about 4 tons and half a ton per hectare. rcspecuvcty, The effect of powdery mildew disease 011 the percentage of sugar was not significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sugar beet
  • Powdery mildew