دوره و شماره: دوره 16، شماره 1، خرداد 1379، صفحه 1-76 

علمی- ترویجی

بررسی الگوی رشد چغندرقند در منطقه دزفول

صفحه 1-23

10.22092/jsb.2000.109833

حمید شریفی؛ مصطفی حسین پور؛ جواد گوهری


گزارش کوتاه

چغندرقند با فرم جدید ریشه دست آوردی دیگر از تحقیقات بهنژادی که عملیات برداشت و کاهش ضایعات محصول را متحول خواهد ساخت

صفحه 75-76

10.22092/jsb.2000.109922

محمود مصباح؛ سید یعقوب صادقیان مطهر؛ علی حبیب خدایی؛ حمید شریفی؛ عبدالمجید خورشید