اثر گیاهان تله مقاوم در کاهش جمعیت نماتود مولد سیست چغندرقند در استان آذربایجان غربی

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی، ارومیه

2 عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، کرج

3 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی، تهران

چکیده

در مدیریت تلفیقی نماتود سیستمی چغندر قند، استفاده از گیاهان تله مقاوم به عنوان یک روش زراعی و بیولوژیک موثر در کاهش جمعیت نماتود به منظور کوتاه کردن دوره گردش زراعی همراه با حذف علفهای هرز میزبان نماتود توصیه می گردد. جهت بررسی اثر تعدادی از این گیاهان در کاهش جمعیت نماتود در خاک، طی سالهای 73-1372 آزمایشاتی در قالب طرح مربع لاتین با ارقامی از گونه گیاه تربچه روغنی (Raphanus sativus var. oleifera) به نامهای Pegletta,Adagio,Nemex یک رقم از گونه گیاه خردل سفید (Sinapis alba L.) به نام Maxi، یک رقم از گونه (Fagopyrum esculentum) buckwheat به نام Prego و یک رقم از گونه گیاه Phacelia tanacetifolia به نام Angelia انجام شد. ارقام نامبرده بعد از براشت گندم پائیزه در تابستان و پس از نمونه برداری از خاک مزرعه و تعیین جمعیت اولیه نماتود (pi) کشت شدند و به ترتیب بعد از گذشت 106 و 138 روز برداشت شدند. با نمونه برداری مجدد، جمعیت نهایی نماتود (pf) در خاک تعیین و نسبت pf/pi در کلیه ارقام محاسبه گردید. نتایج حاصله نشان داد که میانگین کاهش جمعیت در ارقام Pegletta,Nemex و Maxi 64 درصد بود که با میانگین جمعیت موجود در قطعات شاهد اختلاف معنی داری در سطح 1% نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of resistant catch crops on population decline of the sugar beet cyst nematode in W.Azarbaijan

نویسندگان [English]

  • R. Parvizi 1
  • H. Bshtiaghi 2
  • Sh. Barootr 3
1 . Azarbaijan Agricultural Research Centre, Oromie, Iran
2 College ofAgriculture, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Plant Pests and Diseases Research Institute, Tehran. Iran
چکیده [English]

The use of resistant catch crops is an important factor in crop rotation as a preventive measure in integrated nematode management. Therefore, field experiments were conducted in 1992 and 1993 to investigate the effect of selected cultivars of oil radish (Raphanus sativus) white mustard (Sinapis alba), buckwheat (Fagopyrum escu!entum) and Phacelia tanacetifolia on population decline of sugar beet cyst nematode. The catch crops were planted after the harvest of the previous crop (winter wheat) and the assessment of the initial nematode population (pi). The final population (pf) was determined and the mean ratio of pf to pi calculated from the number of nematodes in soil samples collected from each treatment 138 days (first year) and 106 days (second year) after planting. The results showed that the mean ratio of population decline was 64% with the test cultivars Nemex, Pegletta (oil radish) and Maxi (white mustard), and differences were significant (P < 0.01) in comparison with the number of nematodes in the untreated control plots.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sugar beet
  • resistant
  • Catch crops and Nematode