دوره بحرانی رقابت علف های هرز با چغندرقند در مشهد

نوع مقاله: علمی- ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی، مشهد

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات چغندرقند، کرج. ایران

چکیده

به منظور بررسی طول دوره بحرانی رقابت علفهای هرز با چغندر قند و تعیین مدت زمانی که این گیاه می تواند وجود علفهای هرز را تحمل کند، آزمایشی در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان (طرق) در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 12 تیمار در چهار تکرار طی سالهای 75-1373 اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: کنترل کامل علفهای هرز در طول فصل رشد (شاهد)، کنترل تا دو، چهار، شش، هشت و 10 هفته بعدت از سبز شدن چغندر قند، کنترل از دو، چهار، شش، هشت و 10 هفته بعد از سبز شدن چغندر قند و عدم کنترل علفهای هرز در طول فصل رشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دوره بدن علف هرز در سطح احتمال 1% باید تا چهار هفته بعد از سبز شدن چغندر قند می بایست علفهای هرز آن کنترل شود تا از خسارت آنها جلوگیری شود. دوره دارای علف هرز در سطح احتمال 1% تا شش هفته بعد از سبز شدن می باشد، به عبارتی دیگر چغندر قند می تواند وجود علفهای هرز یکساله را به مدت شش هفته بعد از سبز شدن تحمل کند. درصد قند چغندر قند در تیمارهایی که در رقابت با علفهای هرز بودند به طور معنی داری افزایش یافت که علت آن احتمالا ناشی از کاهش عملکرد ریشه چغندر قند به دلیل رقابت علفهای هرز می باشد. ولی بیشترین مقدار قند قابل استحصال در هکتار، در تیمار کنترل کامل علف هرز بدست آمد. علفهای هرز یکساله از قبیل سلمه، تاج خروس، تاج ریزی و سوروف در تیمار عدم کنترل، با تراکمی حدود 40 بوته در متر مربع خسارتی معادل 71 درصد تیمار کنترل کامل علفهای هرز ایجاد کردند. به طور کلی تحت شرایط این تحقیق دوره بحرانی رقابت علفهای هرز با چغندر قند بین چهار تا شش هفته بعد از سبز شدن چغندر قند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical period of weed competition in sugar beet in Mashhad

نویسندگان [English]

  • H. A. Shahbazi 1
  • M. Abdollahian-Noghabi 2
1 Khorasan Agricultural Research Centre, Mashhad, Iran
2 Sugar Beet Seed Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

To study the critical period of weeds competition with sugar beet and to determine the duration that the crop can tolerate the weeds, a field experiment was carried out at Khorasan Agricultural Research Center, in Mashhad, during 1994-96. The experiment conducted in RCB design with 12 treatments and four replications. The treatments were weed control throughout the growth season (as a check), till and after 2, 4, 6, 8 and IO weeks from crop emergence, and no weed control during the whole growing season. The results showed that the weeds should be removed until four weeks after emergence to avoid sugar beet yield loss. The results also indicated that sugar beet can tolerate annual weeds in the first 6 weeks after the crop emergence. Sugar content was increased by weed competition, presumably due to reduction in sugar beet root weight. However, highest white sugar yield was obtained from weed free treatment. Annual weeds such as fat-hen, common amaranth. black nightshade and bamyardgrass with a pop~lation of 40 plants per m2 caused up to 71 % yield reduction in no weed control treatment. In general, under conditions considered critical period of weed competition in sugar beet was between four and six weeks after emergence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sugar beet
  • Weed Competition
  • Yield and Critical period